ارتباط به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-11 قابل‌مقایسه‌بودن[1]

بهره گیری‌کنندگان ‌صورتهای ‌مالی ‌بایستی بتوانند صورت‌های ‌مالی ‌واحد تجاری ‌را طی ‌زمان ‌جهت‌ تشخیص‌طریقه تغییرات‌ در وضعیت ‌مالی‌، عملکرد مالی ‌و انعطاف‌پذیری ‌مالی‌ واحد تجاری‌ مقایسه‌ نمایند. بهره گیری‌کنندگان ‌همچنین‌بایستی بتوانند صورتهای ‌مالی ‌واحدهای‌ تجاری ‌مختلف ‌را مقایسه‌کنند تا وضعیت ‌مالی‌، عملکرد مالی ‌و انعطاف‌پذیری ‌مالی ‌آنها را نسبت ‌به ‌یکدیگر بسنجند. بدین ‌ترتیب‌ ضرورت ‌دارد اثرات ‌معاملات‌و سایر رویدادهای‌ مشابه ‌در داخل واحد تجاری ‌و در طول‌ زمان‌برای‌آن‌واحد تجاری‌با ثبات‌رویه‌اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ گردد و بین‌ واحدهای ‌تجاری ‌مختلف ‌نیز هماهنگی ‌رویه ‌در باب ‌اندازه‌گیری ‌و ارائه‌موضوعات ‌مشابه ‌رعایت‌گردد.

رعایت ‌استانداردهای ‌حسابداری ‌موجب‌می گردد که ‌قابلیت‌ مقایسه ‌صورت‌های ‌مالی ‌فراهم‌آید زیرا به‌موجب ‌الزامات‌ مندرج‌ در استانداردهای ‌مزبور، واحدهای ‌تجاری‌ مختلف ‌بایستی برای ‌حسابداری ‌معاملات‌ و رویدادهای ‌مشابه ‌از رویه‌های ‌مشابهی ‌بهره گیری‌کنند.

نیاز به ‌قابلیت ‌مقایسه ‌را نباید با یکنواختی ‌مطلق‌ اشتباه گرفت ‌و این‌ خصوصیت‌ نباید مانع‌ از بکارگیری‌روش‌های ‌بهبود یافته‌ حسابداری ‌گردد. هرگاه ‌رویه ‌حسابداری ‌مورد بهره گیری‌ با خصوصیات ‌کیفی‌«مربوط‌بودن‌» و «قابل‌اتکابودن» سازگار نباشد، برای‌واحد تجاری ‌ادامه ‌بهره گیری ‌از آن‌رویه‌ مناسب‌نخواهد بود. به‌گونه‌ای‌ مشابه‌، در صورت‌ وجود رویه‌های ‌جایگزین ‌«مربوط‌تر» و «قابل‌اتکاتر»، برای ‌واحد تجاری ‌مناسب ‌نخواهد بود که‌در رویه‌های ‌حسابداری ‌مورد اقدام ‌تغییر ندهد.

2-3-12 ثبات‌رویه‌[2]

قابل‌ مقایسه‌ب ودن‌ مستلزم ‌این ‌امر می باشد‌ که ‌اندازه‌گیری‌ و ارائه ‌اثرات ‌مالی ‌معاملات ‌و سایر رویدادهای‌مشابه‌ در هر دوره‌ حسابداری ‌و از یک‌دوره ‌به ‌دوره ‌بعد با ثبات ‌رویه‌ انجام‌گیرد و همچنین‌ هماهنگی‌ رویه‌توسط ‌واحدهای ‌تجاری‌ مختلف ‌حفظ ‌گردد. اگرچه ‌برای ‌نیل‌ به‌ قابل ‌مقایسه ‌بودن‌، ثبات ‌رویه ‌لازم‌ می باشد ‌اما همیشه ‌به‌ خودی ‌خود کافی‌نیست‌. به ‌گونه مثال‌ در دوران ‌تورمی ‌هرگاه‌ دو واحد تجاری ‌که‌ شرایط ‌اقتصادی‌و عملکرد آنها عیناً مشابه‌ می باشد‌ از مبنای ‌بهای‌تمام‌شده‌ تاریخی ‌برای ‌اندازه‌گیری ‌دارایی‌ها بهره گیری‌کنند، درصورت ‌تحصیل ‌دارایی‌های ‌خود در زمان‌های ‌مختلف ‌نتایج ‌متفاوتی را گزارش‌خواهند نمود.

3-3-13 افشاء[3]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی ‌از پیش‌شرط‌های ‌قابل ‌مقایسه‌ بودن‌، افشای‌ رویه‌های ‌حسابداری ‌بکار رفته ‌در تهیه ‌صورت‌های ‌مالی‌و همچنین ‌افشای ‌هرگونه‌ تغییرات ‌در آن ‌رویه‌ها و اثرات ‌چنین‌ تغییراتی ‌می‌باشد. بهره گیری‌کنندگان ‌بایستی قادر باشند تفاوت ‌بین ‌رویه‌های ‌حسابداری‌ برای ‌معاملات ‌و سایر رویدادهای ‌مشابه ‌را  که ‌توسط ‌یک ‌واحد تجاری ‌طی ‌دوره‌های ‌مختلف ‌بکار گرفته ‌شده ‌و رویه‌هایی ‌را که ‌توسط‌واحدهای ‌تجاری ‌مختلف ‌اتخاذ شده‌می باشد‌، تشخیص‌دهند. از آنجا که‌ بهره گیری‌کنندگان ‌صورت‌های ‌مالی‌علاقه‌مند به‌ مقایسه‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی ‌و جریانهای‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری در طول ‌زمان ‌می‌باشند، ارائـه‌ اطلاعات ‌مقایسه‌ای ‌برای‌حداقل ‌یک‌ دوره‌ مالی ‌قبل ‌ضرورت‌دارد.

2-3-14 قابل‌فهم‌بودن‌[4]

یک‌ خصوصیت‌ کیفی ‌مهم ‌اطلاعات ‌مندرج‌ در صورت‌های‌ مالی ‌این ‌می باشد ‌که ‌به ‌آسانی ‌برای ‌بهره گیری‌کنندگان ‌قابل ‌درک ‌باشد.

2-3-15 ادغام‌و طبقه‌بندی‌اطلاعات‌

یک‌ عامل ‌مهم‌ در قابل‌ فهم‌ بودن ‌اطلاعات ‌مالی ‌نحوه ‌ارائـه ‌آنهاست‌. برای ‌اینکه ‌ارائـه ‌اطلاعات ‌مالی ‌قابل ‌فهم ‌باشد لازم ‌می باشد ‌که‌ اقلام‌ به‌ نحوی ‌مناسب ‌در یکدیگر ادغام‌ و طبقه‌بندی‌گردد.

2-3-16 توان‌بهره گیری‌کنندگان‌

صورت‌های‌ مالی ‌برای ‌رفع ‌نیازهای ‌بهره گیری‌کنندگان‌ مختلفی ‌که ‌از درجات‌ مختلف‌آگاهی‌ از فعالیت‌های‌تجاری ‌و اقتصادی‌ و نحوه‌حسابداری ‌برخوردارند، تهیه‌ می گردد. معهذا اطلاعات ‌مالی‌عموماً براساس ‌این‌ فرض ‌که ‌بهره گیری‌کنندگان ‌از آگاهی ‌معقولی‌ در مورد فعالیت‌های تجاری ‌و اقتصادی ‌و نحوه‌ حسابداری ‌برخوردارند و اینکه ‌مایل ‌به ‌مطالعه ‌اطلاعات‌ با کوشش‌ معقولی ‌هستند، تهیه ‌می گردد. در عین‌ حال‌، اطلاعات ‌پیچیده‌ای‌ که‌ جهت ‌رفع ‌نیازهای ‌تصمیم‌گیری ‌اقتصادی‌ مربوط‌ تلقی ‌می گردد نباید به ‌بهانه ‌مشکل ‌بودن ‌درک‌ آن ‌توسط ‌بعضی ‌بهره گیری‌کنندگان‌ از صورت‌های ‌مالی‌حذف ‌گردد، گرچه ‌این‌ گونه ‌اطلاعات‌ نیز بایستی حتی‌المقدور به‌ گونه‌ای ‌ساده ‌ارائه ‌گردد.

[1]-Comparability

[2]-Consistency

[3]-Disclosure

[4]-Understandability

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

ارتباط بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران.

1-5-2 اهداف علمی

سنجش به موقع بودن  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش تاثیر گذاری متغیر تعدیل گر فرصت رشد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-3 اهداف کاربردی

1- نتایج این پژوهش می‌تواند مورد بهره گیری گزارشگران مالی و دست اندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.

2- ضرورت انجام این پژوهش پیشبرد شرایط اقتصادی و شناخت بهتر شرایط موجود و کمک به فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری