ارتباط به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-17 محدودیتهای‌حاکم‌بر خصوصیات‌کیفی‌اطلاعات‌مالی‌

به ‌ندرت ‌می‌توان ‌اطلاعاتی‌تهیه ‌نمود که‌ کاملاً مربوط‌، قابل‌اتکا، قابل‌ مقایسه ‌و قابل‌ فهم‌ باشد. بعضی ‌از مؤثرترین‌ محدودیت‌ها در بندهای ‌زیر تشریح‌می گردد:

2-3-17-1 موازنه‌بین‌خصوصیات‌کیفی‌

یکی‌از محدودیت‌ها این‌می باشد‌ که‌ اغلب ‌نوعی ‌موازنه ‌یا مصالحه‌ بین‌ خصوصیت‌های ‌کیفی‌ ضرورت ‌دارد. به‌گونه مثال ‌اطلاعاتی ‌که ‌قابل‌اتکاتر می باشد‌ اغلب ‌از درجه ‌مربوط‌ بودن‌ کمتری ‌برخوردار می باشد ‌و به ‌عکس‌. عموماً هدف‌، دستیابی ‌به ‌نوعی ‌توازن ‌بین ‌انواع ‌خصوصیات‌ به ‌مقصود پاسخگویی ‌به ‌اهداف ‌صورت‌های ‌مالی‌می باشد‌ .اهمیت ‌نسبی‌خصوصیتهای‌کیفی‌ در موارد مختلف ‌امری‌ قضاوتی‌می باشد‌.

مثال ‌دیگری ‌از تضاد بالقوه ‌بین‌ خصوصیات‌ کیفی‌، تضاد بین ‌«بی‌طرفی» و «احتیاط» می باشد‌که‌ هر دوی ‌آنها از خصوصیات‌ مربوط ‌به ‌قابلیت ‌اتکا محسوب‌می گردد. بی‌طرفی‌عبارت‌از عاری‌بودن‌از تمایلات ‌جانبدارانه‌می باشد‌. معهذا اعمال ‌احتیاط ‌بیش ‌از حد معمول‌، منجربه ‌اظهار ‌کمتر از واقع ‌دارایی‌ها و درآمدها و اظهار‌ بیشتر از واقع‌بدهی­ها و هزینه‌ها می گردد. برای ‌اجتناب ‌از این‌خطری ‌که ‌متوجه ‌«بی‌طرفی» می باشد‌، «احتیاط‌» را نباید به ‌عنوان‌یک ‌انحراف ‌سیستماتیک‌ در اندازه‌گیری ‌تعبیر نمود، بلکه ‌احتیاط‌را بایستی نوعی ‌طرز تفکر تعبیر نمود که ‌ارزیابی‌ دقیق ‌ابهامات ‌و توجه ‌هشیارانه ‌به‌ خطرات ‌احتمالی‌را می‌طلبد. حالت‌مطلوب‌ این ‌می باشد ‌که ‌اندازه ‌تردید ناشی‌از برخورد محافظه‌کارانه‌، کاملاً با تمایل ‌به ‌خوش‌بینی ‌بیش‌از حد جبران‌گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-17-2 به‌موقع‌بودن‌[1]

هرگاه ‌تأخیری‌ نابجا درگزارش‌اطلاعات‌رخ‌دهد، اطلاعات ‌ممکن‌می باشد‌ خصوصیت‌ مربوط ‌بودن ‌خود را از دست‌ بدهد. ممکن‌می باشد‌لازم‌ گردد که ‌مدیریت ‌نوعی ‌موازنه ‌بین ‌مزیت‌های ‌نسبی ‌«گزارشگری‌ به ‌موقع‌» و «ارائـه‌اطلاعات ‌قابل ‌اتکا» مستقر کند. برای‌ارائـه ‌به ‌موقع ‌اطلاعات‌، اغلب‌ ممکن‌می باشد ‌لازم ‌گردد قبل ‌از مشخص‌ شدن ‌همه‌ جنبه‌های ‌یک‌معامله‌یا رویداد، اطلاعات ‌موجود گزارش‌گردد که ‌این ‌از قابلیت‌ اتکای‌ آن ‌می‌کاهد. به‌عکس‌، هرگاه ‌به ‌مقصود مشخص‌شدن ‌همه ‌جنبه‌های‌ مزبور، گزارشگری ‌با تأخیر انجام ‌گردد، اطلاعات‌ممکن‌می باشد ‌کاملاً قابل‌ اتکا گردد، لیکن ‌برای‌ بهره گیری‌کنندگانی ‌که ‌بایستی طی ‌این ‌مدت ‌تصمیماتی ‌اتخاذ کنند بی‌فایده‌ گردد. برای‌ نیل‌ به‌موازنـه ‌بین‌ خصوصیات‌ مربوط ‌بودن ‌و قابل ‌اتکا بودن‌، با توجه‌ به ‌الزامات‌قانونی‌در مورد زمان ‌ارائـه ‌اطلاعات‌، مهمترین ‌موضوعی‌که‌ بایستی مورد توجه‌ قرار گیرد این‌می باشد‌که‌چگونه ‌به ‌بهترین ‌وجه ‌به ‌نیازهای‌ تصمیم‌گیری ‌اقتصادی ‌بهره گیری‌کنندگان ‌پاسخ‌ داده‌ گردد. سود برای اثربخشی بایستی به موقع در دسترس قرار گیرد. به موقع بودن سود، موجب واقعی شدن بازده می گردد و در صورت ارائه در فواصل کوتاه مدت، موجب کاهش ریسک اطلاعاتی می گردد. در این حالت سود حسابداری به دنبال اندازگیری سود اقتصادی می باشد، که تغییر دهنده ارزش بازار سهام می باشد ( کردستانی 1386، 88).

2-3-17-2-1 عوامل موثر بر به موقع بودن سود و گزارشگری آن

در تحقیقات انجام شده قبلی، مهمترین عوامل موثر بر گزارشگری مالی به موقع به تبیین زیر نوان شده‌اند:

الف اندازه شرکت: در  بیشتر  پژوهش های انجام شده قبلی در خارج از کشور،  وجود ارتباط معنی دار بین به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه با اندازه شرکت مورد تایید قرار گرفته می باشد. بیشتر این محققین معتقد ندکه شرکت‌های با اندازه بزرگ زودتر از شرکت‌های کوچک، عملیات حسابرسی خود را اجرا و تکمیل می‌کنند.

اولاً) به دلیل استقرار سیستم‌های کنترل داخلی قوی درشرکت‌های بزرگ، احتمال وقوع اشتباه چه سهوی و چه عمدی در صورت‌های مالی کاهش پیدا می کند و به تبع آن حسابرسان می‌توانند اتکای بیشتری بر سیستم کنترل داخلی شرکت نموده و  به نحو قابل ملاحظه ای از حجم آزمون‌های محتوا به کاهند. ثانیاً شرکت‌های بزرگ به دلیل داشتن منابع مالی زیاد قادرند کارمندان حسابداری بیشتر با تخصص و تحصیلات بالاتر و همچنین سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته تری را به خدمت به گیرند. از طرف دیگر این شرکت‌ها با در اختیار حسابرسان گذاشتن تعدادی از پرسنل خود و انجام قسمتی از کارهای حسابرسی و بکارگیری موسسات حسابرسی کارآمد و پرداخت حق الزحمه حسابرسی بیشتر، عملیات حسابرسی صورت‎های مالی آنها در مدت زمان اندکی بعد از اتمام سال مالی انجام می گردد.

ثالثاً) شرکت‌های بزرگ از حساسیت بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچک برخوردارند.  شرکت‌های  بزرگتر  دارای هزینه های سیاسی بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر هستند. بزرگ بودن شرکت، تعداد زیاد  ذینفعان را به همراه دارد که تمایل دارند، عملیات شرکت را با دقت و حساسیت زیادی تعقیب کنند. پس مدیران شرکت‌های بزرگ تمایل دارند، مدت زمان تاخیر در اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی و گزارشگری مالی را کاهش دهند. زیرا آنها  شدیداً از طرف سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، نهادهای قانونی و دیگر بهره گیری کنندگان برای ارائه به  موقع صورت‌های مالی خود تحت فشارند. لذا، این فرض قابل تصور هست که ارتباط معنی دار آماری بین اندازه شرکت و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی هست.

ب) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: این امکان هست ،شرکت‌هایی که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام آنها بالا باشد؛ تمایل داشته باشند اندازه و سطح ریسک خود را پنهان نمایند.آنها ممکن می باشد برای این مقصود درصدد برآیند، صورت‌های مالی سالانه خود را با تاخیر منتشر کنند. از طرف دیگر بالا بودن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، احتمال ناتوانی شرکت در بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات را افزایش می‌دهد. در چنین مواردی حسابرسان نگران کمتر از واقع نشان دادن بدهی‌ها  توسط شرکت خواهند بود. پس حسابرسان برای کاستن اندازه مسئولیت خود پیش روی دعاوی مطروحه احتمالی در آینده، رسیدگی کامل‌تری را برنامه‌ریزی کرده و  روش‌های حسابرسی را بگونه‌ای طراحی و اجرا می نمایند که از کامل بودن بدهی های ثبت شده اطمینان حاصل کنند.  انجام این گونه اقدامات از جانب حسابرسان، موجب طولانی شدن زمان تکمیل عملیات حسابرسی و تاخیر در انتشار صورت‌های مالی خواهد گردید.

ج)سودآوری: توان سودآوری شرکت به عنوان یکی از متغیرهای اثر گذار بر مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. وجود یک ارتباط منفی بین توان سودآوری شرکت با مدت زمان تاخیر در اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی شرکت قابل تصور می باشد. بدین معنی که شرکت‌های سود ده زودتر از شرکت‌های زیان ده، عملیات حسابرسی خود را اجرا و تکمیل می‌کنند.

گزارش سود یا زیان می‌تواند به عنوان یک خبر خوب یا بد در مورد نتایج عملکرد سالانه شرکت مورد توجه قرار گیرد. در مورد شرکت‌های زیان ده، مدیران شرکت تمایل دارند انتشار گزارش‌های مالی سالانه با تاخیر باشد تا از عواقب انتشار یک خبر بد اجتناب نمایند. ازاین رو، مدیران شرکت‌های زیان ده تمایل دارند، حسابرسان از برنامه زمانی معمول حسابرسی عقب تر باشند و عملیات حسابرسی با تاخیر بیشتری انجام گردد. همچنین در مورد شرکت‌های زیان ده، حسابرسان عملیات حسابرسی را با احتیاط و اعمال مراقبت حرفه‌ای بیشتری انجام می‌دهند. به ویژه زمانی که احتمال بروز ناتوانی مالی، ورشکستگی یا عدم تداوم فعالیت یا تقلب مدیران در شرکت‌های زیان ده وجود داشته باشد. در نقطه مقابل، شرکت‌های سود ده به مقصود انتشار یک خبر خوب تمایل به انتشار زودتر از موعد صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده دارند. از این رو نسبت به تکمیل سریع عملیات حسابرسی و جلوگیری از تاخیر در تکمیل عملیات حسابرسی علاقه نشان می‌دهند. هم چنین در شرکت‌های سود ده، چنان چه حاشیه سود یا نرخ بازده آنها بالاتر از متوسط صنعت باشد، با انتشار این خبر خوب، از مزایای پیش‌بینی‌های بازار و تصمیمات بهره گیری کنندگان در مورد شرکت منتفع خواهند گردید. عملکرد مثبت یک شرکت اثر برجسته‌ای بر روی ارزش سهام شرکت خواهد داشت.

د) نوع اظهارنظر حسابرسی: مدت زمان تاخیر در اجرا وتکمیل عملیات حسابرسی به عنوان  تابعی از نوع اظهارنظرحسابرسی ارائه شده در نظر گرفته می گردد. براین اساس عنوان می گردد ؛ شرکت‌هایی که اظهار نظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورت‌های مالی آنها به شکل مقبول می باشد، احتمالا زودتر از شرکت‌هایی که اظهارنظر غیرمقبول دریافت می‌کنند، عملیات حسابرسی خود را اجرا و تکمیل می‌کنند. به بیانی دیگر، متوسط تاخیر در اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی برای شرکت‌هایی که اظهار نظر مقبول دریافت می‌کنند، کمتر از شرکت‌هایی می باشد که اظهار نظر غیر مقبول دریافت می‌کنند.

اظهارنظرهای غیر مقبول  به عنوان یک خبر بد در نظر گرفته شده و باعث کندی در انتشارصورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده  شرکت می گردد. علاوه بر آن، اختلاف نظرهای موجود بین حسابرس و شرکت در خصوص بندهای شرط گزارش حسابرسی مطرح شده،  موجب افزایش مدت زمان تاخیر در اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی شرکت می گردد(مرادی و پور حسینی، 1388).

[1]-Timeliness

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

ارتباط بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران.

1-5-2 اهداف علمی

سنجش به موقع بودن  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش تاثیر گذاری متغیر تعدیل گر فرصت رشد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-3 اهداف کاربردی

1- نتایج این پژوهش می‌تواند مورد بهره گیری گزارشگران مالی و دست اندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.

2- ضرورت انجام این پژوهش پیشبرد شرایط اقتصادی و شناخت بهتر شرایط موجود و کمک به فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید