مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل جان پانتر

سه مولفه کالبد، فعالیت، معنی در خلق حس مکان دخیل هستند که به نحو قابل ملاحظه ای با سه مولفه پیشنهادی کانتر یعنی، کانتر یعنی، کالبد، فعالیت، تصورات تشابه دارد و می توان از روایت های مدل کانتر دانست. (منبع قبلی ص31).

 

2-5-4. مولفه های کیفیت

بر اساس مطالعات انجام شده پیشین توسط اهل فن، مدل ذیل به عنوان مولفه های کیفیت در بستر ورودی شهرها انتخاب و مطالعه شده می باشد.

  • عملکرد (کارکرد)
  • فرم یا صورت (کالبد)
  • معما

عملکرد (کارکرد) و کالبد محیط

کارکرد و کاربری های متفاوتی که پاسخ گوی نیاز بهره گیری کنندگان می باشد. کیفیت کارکردی به چگونگی کارکرد یک مکان توجه می کند و این که طراحان شهری چگونه می توانند فضای بهتری را طراحی کنند، می پردازد. در واقع با در نظر گرفتن معیارهای بعد کارکردی در طراحی محیط می توان انتظار خلق محیطی پاسخده و مردم پسند را داشت (عباس زادگان، 1391).

 

2-7. عملکرد ورودی شهر

کارکرد و کاربری متفاوت که در بستر ورود به شهر پاسخ گوی نیاز بهره گیری کنندگان می باشد و دربرگیرنده تامین حرکت و دسترسی و سهل و مناسب پیاده ها و سواره ها به مراکز جاذب شهری می باشد.

 

2-7-1.  ویژگی های عملکردی ورودی شهر

ارتباطی، انتقالی، حکومتی، دفاعی نفوذپذیری و حرکت، کنترل، امنیت، نظارت، هدایت، برقراری ارتباط فیزیکی بین دو عرصه درون و بیرون شهر، انعطاف پذیری.

 

2-7-2. اصول عملکردی ورودی ها

  • عملکردهای ورودی با در نظر داشتن نیازهای وارد شوندگان و نیازهای شهر.
  • جلوگیری از تداخل عملکردهای برون شهری و درون شهری.
  • رعایت سلسله مراتب عملکردی و مجزا کردن عملکردهای مورد نیاز وارد شوندگان و عبور کنندگان و ترتیب قرارگیری آنها.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه