مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل موثر در طراحی فضای ورودی موفق

در طراحی فضاها برای یادمان سازی و ایجاد محرک های بصری از شیوه های مختلفی می توان بهره برد که هر یک در تغییر، تنوع، وحدت و توالی فضا در طول یک مسیر در القای فضای ادراکی و ایجاد حس مکانی قوی اقدام کرده و آن را تشدید می کند. مهمترین این عوامل عبارتنداز: (قریب، 1382).

* اندازه محصوریت فضایی

* لبه فضا

* تسلسل فضایی

* سرعت و حرکت

مهمترین احساسی که بایستی در مسافر وارد شده به شهر القا گردد، حس ورود می باشد. اراضی کشاورزی از پتانسیل ها و زیبایی ورودی شهرها هستند و نباید در توسعه های شهری مورد تخریب قرار گیرند. فضای سبز علاوه بر ایجاد زیبایی، لطافت فضا، به حداقل رساندن اصوات مزاحم و…. فضایی می باشد که باعث به وجود آوردن بسترهایی جهت تعاملات اجتماعی و پاتوق افراد از سنین مختلف می گردد، و اعتبار هر شهر براساس معماری و فضای سبز آن می باشد که به بیننده مخابره می گردد.

-تعریف کیفیت:

چگونگی یک چیز یا پدیده می باشد که تاثیر عاطفی و عقلانی خاص بر بشر می گذارد، کیفیت باعث فرق پدیده ها از هم می گردد و می تواند حاصل فرم، عملکرد و یا معنای یک چیز باشد.

 

2-5. مفهوم کیفیت محیط شهری

کیفیت محیط شهری درجه ای می باشد که تمام یا بعضی عناصر محیط در مقیاس شهر مانند اتمسفر و آب جهت زیستن بشر، اقتصاد شهری و محیط اجتماعی مناسب باشد، مفهوم کیفیت محیط شهری را بایستی در موضوع جستجو نمود، عناصر کالبدی و فعالیت هایی که با وجود آن شهر شهریت می یابد. ارزش هایی که عناصر شهریت را کیفیت می بخشد (انصاری نیا، 1376، ص11). در ارتباط با معیارهای کیفیت محیط شهری مطالعات گسترده ای توسط اهل فن انجام شده می باشد که به چند مورد تصریح می گردد (گلکار، 1387، ص29).

 

2-5-1. مدل جان لنگ: نیازهای انسانی

طراحی شهری متکفل برآورده ساختن نیازهای متفاوت انسانی به ترتیب زیر می باشد:

  • نیازهای فیزیولوژیکی: تهیه غذا، مسکن و. . .
  • نیاز به ایمنی و امنیت
  • نیاز به وابستگی
  • نیاز به عزت و اعتماد به نفس
  • نیاز به تحقق خویشتن
  • نیازهای شناختی و زیبا شناختی(منبع قبلی).

2-5-2. مدل “کانتر” : مولفه های مکان

مدل معروف دیوید کانتر از پیشگامان ادراکی معماری و طراحی شهری، را می توان از دیگر چار چوب های نظری که قادر به تبیین مولفه های کیفیت طراحی شهری می باشد، محسوب نمود. براساس مدل مزبور، که به مدل مکان شهرت دارد، محیط شهری به مثابه یک مکان متشکل از سه بعد در هم تنیده، کالبد، فعالیت و تصورات می باشد. از آنجا که کیفیت طراحی شهری یک مکان ناگریز از پاسخ دهی مناسب ابعاد گوناگون محیط شهری می باشد، می توان مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری را مولفه هایی به موازات مولفه های سازنده مکان تعریف نمود. به بیانی دیگر، با اقتباس از نظریه مکان کانتر می توان گفت کیفیت طراحی شهری عبارت می باشد از برآیند سه مولفه که هر یک از آنها متکفل برآورده ساختن یکی از کیفیت های سه گانه کالبدی، فعالیتی و تصوری محیط شهر می باشد (منبع قبلی).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه