مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

فضا و فضای شهری

بخش عمده ی ادراک ما از فضا، نخست بصری می باشد و ادراک بصری در وهله ی اول فضایی می باشد. با حرکت در فضا اطراف به صورت توالی محرک های بصری تجربه می گردد و نسبت به اندازه ارتباط بین محرک های مختلف در یک فضا، آن فضا به صورت منسجم درک شده و حس خاصی نسبت به آن مکان پیدا می گردد. در این حالت فضا دارای حس مکانی قوی و پر معنایی خواهد بود و پیوسته و کامل به نظر می رسد (ماتلاک، 1379، ص39).

از نظر نیوتن فضای مطلق دارای ویژگی سه بعدی می باشد و از کیفیت عینی و واقعی برخوردار می باشد. فضای نسبی به فضای اقتصادی، ایدئولوژیکی، اجتماعی، فضای فعالیت، فضای آگاهی، فضای ساخته شده گفته می گردد. مانوئل کاستل: فضا تحت تاثیر عوامل مختلف مکان و موقع اشیاء و عناصر نسبت به تغییر می کند (براتی، 1382، ص64).

فضای سبز شهری: مقصود از فضاهای سبز شهری، سطوحی از کاربری زمین شهری می باشد که از پوشش گیاهی طبیعی یا مصنوعی پدید آمده باشند. فضاهای سبز شهری هم واجد بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی اکولوژیکی هستند.

 

2-3. ورودی

ورودی های امروز تنها به عنوان عنصری جهت مشخص کردن محدوده شهر اقدام می کنند. آن چیز که که امروزه در ورودی شهرها نظاره می گردد، تنها تقلیدی نا آگاهانه از کالبد و شکل ظاهری دروازه هاست. در حالی که مسافر یا گذرنده، هنگام نزدیک شدن به شهر بایستی بتواند تصویری کلی از بافت  و زندگی شهر را در ذهن خود مجسم بدارد. گستردگی این تصویر و جامعیت آن با نزدیک شدن به  شهر و شکل بستری که شهر در آن قرار گرفته، متفاوت می باشد. بی توجهی به زمینه، امری می باشد که موجب بی هویتی هر چه بیشتر شهرهای امروز شده می باشد.

تفکر مدرنیستی همواره متوجه دو فضا از طریق یک مانع قابل کنترل می باشد. این در حالیست که ورودی بیش از هر چیزی، مفصلی برای اتصال دو مکان می باشد و نه تیغه ای برای تفکیک دو فضا اتصال در مکان نیز از طریق یک فضای واجد حس مکان امکان پذیر می باشد. از این رو. ورودی مکانی می باشد خلق شده برای یک اتفاق که معنای این اتفاق، ورود و خروج آگاهانه از دنیایی به دنیایی دیگر می باشد (خادمی، و دیگران، 1390، ص85).

2-4. تعریف فضای ورودی شهر

نخستین فضای شهری می باشد که مسافرین با آن برخورد می کنند. پس می توان چنین پنداشت که نخستین تصویر ذهنی از یک شهر از طریق مبادی ورودی آن ایجاد می گردد. یک ورودی موفق ورودی ای می باشد که بتواند در حین ورود، دریافتی سریع و چشم اندازی نسبتا فراگیر از یک شهر را در اختیار مخاطب (وارد شونده) قرار دهد (شکوهی، و دیگران، 1390، ص5).

تعریف دیگر فضای ورودی شهر تعاریف متعددی ارائه شده می باشد که هر کدام از آنها به یکی از جنبه های ورودی تاکید می کند. به گونه مثال یکی از این تعاریف با تاکید بر وسایط نقلیه موتوری که کاملا مرتبط با ورودی شهرهای امروزی می باشد بر این امر تصریح دارد: «مبادی ورودی شهرها مجراهایی بر روی زمین هستند که امکان ورود به شهر از طریق وسایل موتوری را فراهم می آورند» (ابلقی، و دیگران، 1385، ص 66).

ورود به شهربه اعتقاد اسپرای ریگن، منظری که در هنگام ورود به شهر دیده می گردد در قالب های زیر شکل می یابد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

راه ها: راه های منتهی به شهر از اولین معرف هایی هستند که بازدید کننده را به خود جلب می کند و منظر زمین، پیچ و خم، ردیف درختان و بوته ها و. . . . . در آنها تشخیص ایجاد می کند.

چشم انداز: در هنگام ورود به شهر یا خارج شدن از آن یک دورنمای برجسته و یا چشم انداز هست که تأثیر مهمی در هویت بخشی به شهر ایفاد می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد