عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش

1 کیفیت های فضایی ورودی شهر بندرانزلی از سمت غرب با معیارهای مرتبط (نفوذپذیری، تبدیل پذیری، خوایایی و. . . . . . . ) هماهنگی ندارد.

2 در طرح تفصیلی و برنامه توسعه کالبدی و کارکردی شهری توجه ناچیزی به ساماندهی مبادی ورودی شهر بندرانزلی از سمت غرب شده می باشد.

 

 

16. موانع و محدودیت های پژوهش

یکی از مهمترین محدودیت هایی که در پژوهش حاضر، گریبانگر محقق گردید، بدین تبیین بود:

1 عدم انتشار نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای دوره آماری 1390

2 عدم انتشار سالنامه های آماری استان گیلان برای سال های 1391 و 1392

3 عدم دسترسی به منابع و اطلاعات مورد نیاز.

4 زمان بر بودن تحقیقات میدانی و عدم تناسب آن با شرایط جوی محلی.

 

17. محدوده مورد مطالعه

حوزه مستقیم ورودی غرب شهر بندرانزلی در راستای محور رضوانشهر حدود 4500 متر طول دارد.

. سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر تحت عنوان مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی غرب شهر بندرانزلی رضوانشهر با بهره گیری از داده های میدانی و مطالعات کتابخانه ای در پنچ فصل به تبیین زیر انجام شده می باشد.

فصل اول : کلیات پژوهش

فصل دوم : اصول و مبانی نظری پژوهش

فصل سوم : روش پژوهش ومراحل آن، و ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

فصل چهارم : یافته های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه