مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

واژه ها و مفاهیم

مفهوم فضا: فضا حجم مکانی و زمان مجموعه ای از تمام فعالیتهای می باشد که بشر در راه تسلط بر طبیعت و برای بقای خود انجام می دهد به تعبیری دیگر مقصود فضایی می باشد اقتصادی  و اجتماعی که منعکس کننده تمام هستی جوامع انسانی می باشد (اشکوری، 1385، ص20).

اندیشه‎ی لوفبور فضا را مکانی ویژه دارد. وی به ویژه در “تولیدفضا” فضا را نه تنها یک پدیده ای طبیعی یا استعلایی بلکه یک تمامیت تاریخی و یک تولید اجتماعی می داند، در واقع فضا از یک سو تجدیدی تاریخی ماست و از سوی دیگر تجریه ی زندگی روزمره ی ماست (فکوهی، 1383، ص239).

فضا معادل کلمه (place) به معنای جای و محل و مکان گفته می گردد که دارای سه بعد می باشد که  می تواند بعد چهارم زمان را هم در بر گیرد، بنابر این تمامی کاربری های شهری دارای سازمان فضایی هستند و توزیع فضایی، پراکنش و پخشایش فضایی کاربری ها که تحت تاثیر شرایط اقتصادی، نظام سیاسی، نظام ایدئولوژیکی و پیوندهای این عوامل تحت تاثیر عملکردهای اجتماعی شکل گرفته می باشد (عسکر خوانی، 1390، ص 15).

ساختار فضایی: در اصل ساختار فضایی تجلی روابط درونی و بیرونی واحدهای یک مجموعه فضایی و جایگاه اجزای آن بر بستر محیط فیزیکی می باشد. (زیاری، 1378، ص36).

سازمان فضایی: نحوه توزیع و قرارگیری مکانی عناصر در یک فضا را سازمان فضایی گویند.

(سعیدنیا، 1382، ص39).

ساماندهی فضایی برای بافتهای قدیمی یعنی آرایش دادن و منظم کردن این بافت ها جهت تامین محیطی مساعد و قابل زیست برای افراد ساکن در بافت به نحوی که این سکونت گاه ها و فضاهای کالبدی نیازها و فعالیت های امروزی جامعه را بر آورده (شماعی و دیگران، 1384، ص78).

شهر: مجموعه ای ازاحجام و فضاهای که بر روی هم کالبد منسجم و پیوسته ای را تشکیل می دهند، و شهر زیستگاهی می باشد بشر ساخت و در زیر یک قدرت سیاسی مشخص، که تمرکز جمعیتی نسبتا پایداری را درون خود جای می دهد، فضاهایی ویژه براساس تخصص های حرفه ای به وجود می آورد، تفکیکی کمابیش مشخص و فزآینده میان بافت های مسکونی و کاری ایجاد می کند و فرهنگی خاص را به مثابه حاصل از روابط درونی خویش پدید می آورد که درون خود خرده فرهنگ های بی شمار را حمل می‎کند (فکوهی، 1383، ص29).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فضای شهری: در واقع چیزی نیست جزء فضای زندگی روزمره شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه و ناآگاهانه در طول راه از منزل تا محل کار ادراک می گردد. (پاکزاد، 1376، ص32).

ساماندهی شهری: ساماندهی شهری یعنی دخالت آگاهانه در فضای شهری برای جلوگیری از فرسایش و معاصر سازی آن، معاصر سازی فرآیندی می باشد. که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی منجر می گردد (حبیبی، ودیگران، 1381، ص111). ساماندهی شهری را می‎توان به سه طریق عمده انجام رساند که شامل بهسازی، نو سازی، بازسازی می باشد.

خیابان: نوعی گذرگاه ارتباط دهنده و اغلب قسمتی از بافت شهری می باشد که محل تردد یا عبور وسایل نقلیه و یا عابرین می باشد. (قریب، 1376، ص42).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه