مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم ورود: در لغت نامه دهخدا « ورودی » منسوب به ورود دانسته شده و «ورود» در لغت به معنای رسیدن، در آمدن و وارد شدن می باشد. ورودی در معماری، پاسخگوی اقدام ورود به معنای «رسوخ در سطح عمودی» می باشد. اقدام ورود می تواند گذر از درون یک سطح باشد. . . . . که بطور ضمنی به وجودآمده می باشد و یا در حالات ظریف تر، یک اختلاف سطح می تواند علامت گذر از یک فضا به فضای دیگر باشد (چینگ، 1373).

مکان: مکان بخشی از فضاست که توسط حضور شخص یا چیزی بار معنایی به خود می گیرد، به اظهار دیگر، مکان ترکیبی می باشد از خاطره، تجارت حسی و روایت ها، اما فضا یک موفقیت جغرافیایی می باشد که می‎توان آن را با مشخصات رقومی مانند طول و عرض جغرافیایی معرفی نمود. مکان همانند ظرفی می باشد که وقایع و حوادث در آن رخ داده می باشد، در نتیجه می تواند حافظ خاطرات باشد. هر خاطره واقع و روشن مستقیما به یک مکان مشخص مربوط می گردد (یزدانی، 1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حس مکان:

گروتر در ارتباط با حس مکان اظهار می دارد، اساس ایجاد حس مکان، احساس و ادراک می باشد یعنی وقتی که عینیت محیط معنای ویژه ای می یابد، فرد نسبت به آن احساس خاصی پیدا می کند و بر اساس این احساس ارتباط ای میان خود و محیط حس می کند، بر قراری این ارتباط عاطفی سبب می گردد که محیط جای خود را در ذهنیت فرد باز کرده و به اصطلاح هر چه درونی تر گردد و تبدیل به چیزی فراتر از مجموعه گزینش شده ای از اطلاعات محیط گردد. این مجموعه درونی شده منفک از محیط نیست اما بیشتر از آن که قائم به محیط باشد، متکی به ذهن و متاثر از عوامل اجتماعی می باشد (گروتر، 1389). محیط علاوه بر عناصر کالبدی شامل پیامها، معانی و رمزهایی می باشد که مردم بر اساس تأثیر ها، توقعات و انگیزه ها و دیگر عوامل آن را رمز گشایی و درک می کنند ودر مورد آن به قضاوت می پردازند این حس کلی که پس از ادراک و قضاوت نسبت به محیط خاص در فرد به وجود می آید حس مکان نامیده می گردد (فروغی، 1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد