عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم پایه ای

2-2-1. مفهوم شهر

1 مفهوم شهر عموما برای توصیف پدیده های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بکار رفته می باشد. (فیالکوف، 1383، ص13).

2 در ادبیات علوم انسانی مفهوم شهر با مفهوم تمدن یکی گرفته می گردد. پس شهر را نوعی خاص از سازمان یافتگی زندگی اجتماعی در انطباق با فضا تلقی می کنند. در مفهوم عام، شهر را بایستی دارای پیشینه ای حداقل 7000 ساله دانست که در حدود 2 تا 3 هزار سال از انقلاب نوسنگی،  با تغییر تدریجی جماعت‎های روستایی دائم ظاهر می گردد و بصورت پیوسته تا امروز به شکل نوع زیست غالب بشریت در آمده می باشد از اینرو می توان تعریف عام و جامع از شهر را بصورت زیر ارائه نمود: شهر زیستگاهی می باشد بشر ساخت و در زیر یک قدرت سیاسی مشخص، که تمرکز جمعیتی نسبتا پایداری را درون خود جای می دهد، فضاهای ویژه بر اساس تخصص های حرفه ای به وجود  می آورد، تفکیکی کمابیش مشخص و فزآینده میان بافت‎های مسکونی و کاری ایجاد می کند و فرهنگی خاص را به مثابه حاصلی از روابط درونی خویش پدید می آورد که درون خود خرده فرهنگ های بی شمار را حمل می کند (فکوهی، 1383، ص29).

3 شهر سیستمی می باشد متشکل از سیستم های درونی که با آنها دارای ارتباط متقابل می باشد و خود این مجموعه نیز (شهر) با سایر سیستم های منطقه ارتباط دارد و منطقه نیز جزئی از سیستم اصلی می باشد. تعریف شهر در ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران چنین می باشد. شهر محلی می باشد با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال  و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود می باشد. به طوری که اکثریت ساکنان همیشگی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خود کفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماعی– اقتصادی، فرهنگی وسیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای 10 هزار نفر جمعیت می باشد (رضویان، 1381، ص23).

 

2-2-2. مفهوم کالبد شهر

کالبَد شهری در لغت به معنای پیکر آورده شده و محتوای روابط اقتصادی و اجتماعی در فضاست و زیرا سه بُعدی می‌باشد تعریف کننده فضا به ‌شمار می‌‌آید. پس کالبد شهر مجموعه‌ای از عوامل هستند که در کُل، سیمای شهر را می‌سازد و عواملی زیرا رده، لبه، گره، بافت، مقیاس و تناسب از بهترین آن به‌شمار می‌طریقه (رضایی، 1384، ص29).

بصورت کلی، مفهوم کالبد شهر در مرحله نخست با شرایط مکانی آن ارتباط داشته می باشد. کالبد شهرهای قدیمی در ارتباط با چهار عامل زیر شکل می گرفته می باشد. 1) اقلیمی، 2) دفاعی، 3) اجتماعی، 4) اقتصادی، در درون این کالبد، فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی جریان داشته و فرم و شکل کالبد را تعیین می کرده می باشد (مجتهدزاده، 1382، ص73).

 

2-2-3. مفاهیمی پیرامون توسعه کالبدی شهر

2-2-4. فضای شهری و توسعه فضایی

مفهوم فضا به کلّیه فعالیت‌ها و ساختارهای شکل گرفته در مکان اطلاق می گردد. هر مکان دارای دو بُعد می باشد امّا فضا سه بُعد دارد. در واقع مکان بخشی از فضا می باشد که با فعالیتی یا چیزی اشغال شده و دارای بارِ معنایی و ارزشی گردیده می باشد. فضای شهری نوعی از فضای جغرافیایی می باشد که در اثر تعامل ویژگی‌های محیط طبیعی و ساختار اجتماعی- اقتصادی شکل می‌گیرد (شماعی و دیگران، 1385، ص 90 -89).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد