عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش پژوهش:

آن چیز که که نتایج بر آمده از یک پژوهش را ارزشمند و قابل استناد می نماید روش پژوهش ساختارمند، هدفمند و علمی می باشد. و تحقیقی مطابق با ماهیت و ساختار مسئله مورد مطالعه نیازمند روش پژوهش متناسب با آن می باشد( محمدی، 1358) در این نوشتار، ضمن جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و مطالعه مبانی نظری به روش تحلیل محتوا ، به معرفی پتانسیل های اکوتوریستی شهرستان سواد کوه پرداخته گردید و فهرستی از جاذبه ها و امکانات وتأسیسات توریستی ووضعیت اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه تهیه شده می باشد. سپس در مراحل بعدی پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهکار توسعه اکوتوریسم از روش swot بهره گیری شده می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کتابخانه ای – میدانی می باشد.

1-9-1 جامعه آماری

ساکنین سوادکوه،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران،فرمانداری و شهرداری سوادکوه.

1-9-2 روش نمونه گیری

مصاحبه با افراد ذیصلاح مانند ساکنین محلی سواد  کوه که احاطه کامل به منطقه داشتند، گردشگرانی که از سراسر استان مازنداران در سواد کوه حضور داشتند و مدیران ارشد فرمانداری، شهرداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازنداران

  1-9-3 شیوه گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات برای اهداف مطرح شده، بهره گیری از کتاب ها ، مقالات ، سایت های معتبر ، پایان نامه های کارشناسی ارشد، مطالعات و مطالعه های اسنادی و کتابخانه ای به ویژه مطالعات سازمان حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری گزارشات و اسناد مکتوب و نیز مطالعات میدانی( نظاره و مصاحبه) می باشد.

1-9-4 ابزار گردآوری اطلاعات

دوربین( عکس) ،مشاهدات میدانی پژوهشگر،مصاحبه با کارشناسان دی صلاح.

1-9-5 شیوه تجزیه و تحلیل یافته ها

برای تهیه جداول نقشه ها از نرم افزار Excel و ArcGis Spss برای بعضی ازنقشه ها بهره گیری شده و برای تحلیل داده ها از تکنیک swot بهره گیری می گردد.

1-10 محدودیت های پژوهش

بدیهی می باشد که در ارتباط با هر پژوهش وپژوهش ،در زمینه جمع آوری اطلاعات و آمار در زمینه تجزیه و تحلیل داده ها،محدودیت هایی هست،بخشی از این محدودیت ها مربوط به عدم وجود سیستم آماری و اطلاعاتی دقیق در کشور می باشد.قسمتی نیز با مسئله جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه ارتباط دارد که ناشی از عدم توجه جامعه نسبت به اهمیت آمار و اطلاعات تحقیقاتی می باشد.

مانند معضلات و موانع در فرایند گردآوری مطالب و اطلاعات جهت پژوهش به طورمختصر در ذیل آمده می باشد:

1-محدودیت سوابق پژوهشی در ارتباط با مقوله گردشگری و بخصوص اکوتوریسم در سطح شهرستان.

2-برای دستیابی به داده های اسنادی و آماری کتابخانه ای پژوهش،نبود اطلاعات آماری مربوط به منطقه مورد نظر موجب گردید تا داده های ارقامی از قبیل تعداد گردشگر ورودی و درآمد آن منطقه از لحاظ گردشگری روشن نباشد.

3-محدودیت زمانی جهت تهیه و تحلیل داده های موجود.

4-عدم وجود اطلاعات دقیق و منسجم در سازمانها و مراکز ذیربط.

5-عدم همکاری و اطلاع رسانی بعضی مسئولین ادارات دولتی ذیربط

6-عدم دسترسی آسان به طرحهای گذشته و بعضی نقشه ها و اطلاعات در سازمانهای مربوطه.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسب قرار دارد.

2- آیا امکانات و زیر ساختهای موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه