1)کیفیت های فضایی ورودی شهر بندرانزلی از سمت غرب با معیار های مرتبط (نفوذپذیری، تبدیل پذیری، خوانایی و… ) هماهنگی ندارد.

-همانطور که در فصل قبل تبیین داده گردید کیفیت های فضایی ورودی شامل پنج قسمت می باشد که به ارتقاء کیفی فضایی ورودی کمک می کند. این ویژگی ها عبارتند از تبدیل پذیری، نفوذپذیری، پذیرندگی، خوانایی و تشخص، در راستای آزمون فرضیه بایستی تک تک ویژگی های ذیل را در ورودی مورد مطالعه قرار داده تا از اندازه هر یک در ورودی مورد مطالعه آگاه شویم.

تبدیل پذیری در این ورودی به مطالعه تبدیل حریم ها به یکدیگر، تبدیل بیرون شهر، پهنه خارجی به درون شهر پهنه داخلی و برعکس، تبدیل رفتار ها و تبدیل سکانس ها به یکدیگر پرداختیم که نتایج زیر به دست آمده. رجوع به تصویر4-1.

از 4 راهبرد پیش رو برای تبدیل پذیر بودن ورودی تنها تبدیل حریم ها به یکدیگر به خوبی دیده می گردد که آن هم به دلیل مسافت طولانی می باشد که برای ورودی در نظر گرفته شده می باشد. این ورودی به گونه‎ای نمی باشد که رفتارها را متناسب با محیط شهری تغییر دهد و همچنین تبدیل سکانس ها به یکدیگر طوری صورت نگرفته تا از ایجاد حس یک مرتبگی در مواجه با هر یک از دو عرصه بکاهد. در این راهبردها راهبرد تبدیل بیرون و درون و بالعکس به صورت متعادل در ورودی قرار دارد. در واقع هیچ یک از ویژگی‎های منفی و مثبت در این راهبرد قابلیت برتری یافتن بر دیگری را ندارند همین امر این راهبرد را به صورت منفی درآورده می باشد. به این شکل می توان این نتیجه را گرفت که این ورودی تبدیل پذیر نیست.

در تحلیل ویژگی نفوذپذیری این ورودی در فصل قبل دو راهبرد نفوذ عرصه های دو طرف ورودی در یکدیگر و مکان نفوذ به فضای ورودی مورد مطالعه قرار گرفت که راهبرد دوم در واقع از ابتدای پژوهش جهت دار در نظر گرفته گردید. اکثر ویژگی های این راهبرد در ورودی به صورت فرصت می باشند و این ویژگی را به صورت خنثی درآورده می باشد. اما راهبرد اول به خوبی یا بهتر بگویم ویژگی های مثبت این راهبرد به خوبی بر ویژگی های منفی اش برتری دارد و همین برتری باعث می گردد تا ورودی نفوذپذیر باشد، نفوذپذیری تنها ویژگی ای می باشد که همه ورودی مورد نظر آن را دارا می باشد. رجوع به تصویر 4-2.

ویژگی بعدی که در فصل قبل مورد مطالعه قرار گرفت پذیرندگی می باشد که از دو راهبرد راحتی یا داشتن امکانات رفاهی و دلبازی در راستای تحقق خود بهره می گیرد. این ورودی پذیرنده نمی باشد. در واقع هیچ یک از راهبرد ها در این ورودی وجود ندارد. رجوع به تصویر 4-26.

راحتی یا داشتن امکانات رفاهی نه در کالبد و نه در کاربری قابل رؤیت نیست و همچنین در دلبازی سیاست های منفی القا شده به مسیر بر سیاست های مثبت موجود در مسیر می چربد. در واقع پذیرندگی مسیر نشان دهنده ی دخالت مدیریت شهری در مسیر می باشد به این شکل که ایجاد و تقویت ویژگی های مثبت در طول مسیر ورودی را نمی توان به صورت خودجوش در مسیر دید حتما به دخالت مدیریت شهری و شهروندان نیاز دارد. در نهایت اینگونه نتیجه گیری گردید که ورودی مورد مطالعه پذیرنده نمی باشد.

یکی از مهمترین ویژگی های هر ورودی خوانایی آنان می باشد که سه راهبرد وضوح مسیر، راهبری و نظم را در خود جای داده می باشد. وضوح مسیر در این ورودی رعایت شده می باشد.

پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه