متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تئوری رهبر وظیفه ای یا متمرکز بر فعالیت

این تئوری توسط جان آدایر [1]ارائه شده می باشد این توجه براین استوار می باشد که رهبری بیشتر موضوع رفتار مناسب می باشد تا شخصیت یا رد مکان و زمان مناسب حضور داشتن . مدل رهبری آدایر شامل گرایش به وظیفه و گرایش به انسآن هاست که در همه تئوری ها نظاره می گردد . با وجود این مدل وظیفه ای در در نظر داشتن فرد و در نظر داشتن گروه ها تفاوت قائل می باشد و تاکید می ‌کند که رهبری اثر بخش در چگونگی رفتار رهبر برای ارضای نیاز های وظیفه ، گروه و افراد نهفته می باشد این گرایش مدل وظیفه ای را به رویکرد های اقتضایی نظریه پردازان مدرن که به عوامل متنوعی زیرا وظیفه انسآن ها و جایگاه توجه می کنند نزدیک می سازد .

می توان جنبه های اصلی مدل وظیفه ای را به تبیین زیر اختصار نمود:

1- نیاز های وظیفه ، گروه و فرد در زمینه وضعیت کلی رهبری ارضا می شوند چگونگی این وضعیت بر اولویت هر یک از نیاز هاتاثیر می گذارد . رهبر اثر بخش کسی می باشد که از این اولویت ها آگاه می باشد و فعالیت خود را با آن ها سازگار می کند .

2-فعالیت های مربوط به وظیفه که در جهت ارضای نیاز های وظیفه انجام می شوند ، عبارتند از فعالیت هایی مانند هدفگذاری ، برنامه ریزی وظیفه ها ، تقسیم مسئولیت ها و تعیین معیار های مناسب اندازه گیری عملکرد .

3-فعالیت های مربوط به نگهداری گروه که در جهت ارضای نیاز های گروه انجام می گردد عبارتند از تیم سازی، انگیزش ، ارتباطات ، انضباط و اقدام به عنوان نماینده گروه در برابر کسانی که خارج از مرز های گروه هستند .

4-فعالیت های نگهداری فرد که در جهت ارضای نیاز های افراد انجام می شود مانند عبارتند از راهنمایی مشاوره ، انگیزش و آموزش

برداشت آدایر از رهبری اساساً برداشتی اقتضایی می باشد تو تاکید می کند که رفتار رهبر نسبت به نیاز های وظیفه گروه و فرد به وضعیت کلی بستگی دارد پس در هر مورد بایستی سازگار گردد (قاسمی، 1382: 330).

2-1-28- تئوری های جدید رهبری

اگر چه نظریه های سه گانه پیشین تقریباً پذیرفته شده و درمورد آن تحقیقات فراوان انجام شده ، اما هنوز هم اکثراً عقیده دارند که رهبری با مسائلی خاص مواجه می باشد . بطور کلی علاوه بر تئوری های متعدد رهبری که ارائه شده می باشد ، دیدگاه های متعدد دیگری که در حال شکل گیری می باشد که بینش بیشتری در فر آیند رهبری ایجاد می کنند . مجموعه تئوری هایی که در این مکتب ارائه گردیده می باشد به صورت ذیل دسته بندی می گردد:

[1] John Adayer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد