متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدل و تئوری تاثیر رهبری

شبکه مدیریت بلیک و موتن شیوه مدیریت را بدون نشان دادن ارتباط مستقیم آن با بعد تاثیر مورد توجه قرار می دهد اما ویلیام ردین بعد سوم تاثیر را به این مدل افزوده می باشد .

هشت شیوه رهبری را می توان به اختصار چنین تشریح نمود:

الف) شیوه اثر بخش:

1-مجری: در این شیوه هم وظایف و هم روابط مورد توجه شدید قرار می گیرد مدیری که از این شیوه بهره گیری کند یک عامل انگیزشی قوی دارد . ضوابط خاص را وضع می کند . به تفاوتهای فردی التفات دارد و از مدیریت گروهی سود می جوید.

2-توسعه بخشی: در این شیوه حداکثر التفات به روابط و حداقل در نظر داشتن وظایف معطوف می گردد . مدیری که از این شیوه بهره گیری کند از صمیم قلب به دیگران اعتماد دارد و توجه خود را به پیشرفت آنان به عنوان بشر مبذول می دارد .

3-مستبد خیر خواه: در این شیوه حداکثر در نظر داشتن وظایف و حداقل در نظر داشتن روابط معطوف می گردد . مدیری که از این شیوه بهره گیری کند از خواسته های خود دقیقا اطلاع دارد می داند چگونه بایستی بدون ایجاد رنجش به این خواست ها برسد .

4-بوروکرات: در این سبک هم وظایف و هم روابط از حداقل برخوردار می گردد . مدیری که از این شیوه بهره گیری کند اکثرا به مقررات علاقمند می باشد و می خواهد به کمک آن جایگاه را حفظ و کنترل کند او به عنوان فردی جدی شناخته می گردد .

ب) شیوه های بی اثر :

5- سازشکار: در این سبک هم وظایف و هم روابط مورد توجه ویژه قرار دارد در صورتی که به مقتضای جایگاه بایستی فقط یکی از این مستحق چنین توجهی باشد مدیر صاحب این سبک در تصمیم گیری ضعیف می باشد و بیشتر تحت تاثیر فشار های مختلف قرار می گیرد .

6-مامور: در این شیوه انسآن ها در روابط از حداکثر توجه برخوردارند اما به وظایف چندان توجهی نمی گردد و رفتار های مسبوق به آن نا مربوط می باشد این مدیر به گونه متعارف « خوب کار می کند » هماهنگی را بخودی خود هدف می پندارند .

7-مستبد: در این شیوه وظایف از حداکثر و روابط از حداقل توجه برخوردار می گردد و در نتیجه رفتار ها نا مربوط می باشد این مدیر به دیگران اعتماد ندارد. محبوبیت ندارد و فقط به آن چیز که در دست اجرا دارد علاقه نشان می دهد .

8-فرار از کار: در این شیوه وظایف و روابط از کمترین توجه برخوردار می شوند و در نتیجه رفتار ها نا مربوط می باشد . این مدیر فعل پذیر می باشد و در کار ها مشارکت نمی کند

(لوتانز [1]، ترجمه سرمد، 1384: 50).

[1]  Lotanz

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد