متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا (ارتباط رئیس و مرئوس)(LXM)[1]

تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر یا تئوری ارتباط رئیس و مرئوس توسط جرج گرین ارائه شده می باشد در تئوری مزبور چنین استدلال می گردد که رهبر در اثر فشار های زمانه می کوشد تا با گروه کوچکی از زیر دستانش یک ارتباط ویژه مستقر کند او یک گروه صمیمی تشکیل می دهد که آن ها را گروه خودی می نامند اعضای این گروه بسیار مورد اعتماد هستند و از امتیازات ویژه ای بر خوردار می باشند . این گروه بسیار مورد اعتماد هستند و از امتیازات ویژه ای برخوردار می باشند . این گروه سایر اعضای سازمان را غیر خودی می نامند .

در این تئوری فرض بر این می باشد که اعضای گروه خودمانی عملکرد بسیار بهتری دارند و نسبت به رئیس خود رضایت بیشتری دارند . نتیجه تحقیقاتی که بر روی تئوری ارتباط رئیس و مرئوس انجام شده می باشد این مطلب را تایید می کند بویژه تئوری مزبور و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده موید این می باشد که رهبران بین زیر دستان خود فرق قائل می شوند و تفکیک افراد از یکدیگر چیزی بیش از یک امر تصادفی می باشد در این حالت رهبر ضمن ارتباط منسجم با آن ها رفتار های خاصی را دارد (گریتنرو کینیکی[2]، ترجمه فرهنگی و صفر زاده، 1384: 513).

2-1-26- مدل هنجاری رهبری (مدل تجویزی وروم و ییتون و جاگو[3])

این الگو حاوی متغیر هایی می باشد که شیوه های رفتاری رهبر را شامل مشارکت و اعضای سازمان در فرآیند اخذ تصمیمات سازمانی می داند وروم و ییتون به این موضوع اهمیت می دادند که با در نظر داشتن گوناگونی ساختار های کاری سبکهای متفاوتی از سوی رهبری بایستی اعمال گردد تا مزایای تصمیم را به حداکثر برساند و هزینه ها را کاهش دهد لذا ساختار کاری و جایگاه خاصی که رهبر در آن قرار دارد و همچنین نوع ارتباط با زیر دست مهم می باشد بر این اساس دو محقق یاد شده پنج سبک رفتاری که احتمال اتخاذ تصمیمات مناسب را افزایش می دهد معرفی می نمایند که شمای استراتژی مدل وروم و ییتون یک درخت تصمیم گیری می باشد و تجویزی و دستوری می باشد (قلی پور سلیمانی و آزاده دل ، 1380: 112).

 

جدول 2-5 مدل هنجاری رهبری (قلی پور سلیمانی و آزاده دل ، 1380: 112).

[1] The Leader- Member Exchange

[2] Greetner & Kiniky

[3] Vroom & Yeyton & Jago

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید