ارتباط به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-1- مقدمه‏

پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه‌ای که صورت بندی کرده می باشد، به اظهار نتایج پژوهش می پردازد. در این فصل «داده‌های تجربی» تبدیل به «داده‌های آماری» شده در ارتباط با هر پرسش، فرضیات توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

مقصود از تجزیه و تحلیل عبارتست از دسته بندی، مرتب کردن، دستکاری و اختصار کردن داده‌ها به مقصود دستیابی به جواب پرسش‌های پژوهش. به اظهار دیگر در تجزیه و تحلیل، مجموعه هایی وسیع، پیچیده و حتی غیر قابل درک داده‌ها به واحدها، الگوها و شاخص های قابل درک و نظاره در مسائل پژوهش تبدیل می گردد. به گونه کلی تجزیه و تحلیل به مقصود تنظیم و اختصار کردن داده‌ها به صورت اطلاعاتی روشن، خوانا و تفسیرپذیر به کار می رود. به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهش را کشف و مطالعه و آزمون نمود.هدف از تحلیل و توصیف در آمار، تحلیل جامعه آماری می باشد که به دو طریق توصیفی و استنباطی عنوان می گردد. بهره گیری از هر کدام از این آماره‌ها، به نوع پژوهش بستگی دارد که در این پژوهش از هر دو تحلیل آماری استنباطی و توصیفی برای پژوهش و مطالعه میدانی بهره گیری شده‌می باشد.

4-2-شاخص های توصیفی متغیرها

به مقصود شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری، لازم می باشد این داده‌ها توصیف گردد. آمار توصیفی به تلخیص، توصیف و تبیین ویژگی های مهم داده‌ها گفته می گردد. توصیف آماری داده‌ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی می باشد که در پژوهش به کار می رود. بر این اساس، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته گردد، متغیرهای پژوهش به صورت اختصار در جدول  شماره (4-1) مورد مطالعه قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

ارتباط بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران.

1-5-2 اهداف علمی

سنجش به موقع بودن  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش تاثیر گذاری متغیر تعدیل گر فرصت رشد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-3 اهداف کاربردی

1- نتایج این پژوهش می‌تواند مورد بهره گیری گزارشگران مالی و دست اندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.

2- ضرورت انجام این پژوهش پیشبرد شرایط اقتصادی و شناخت بهتر شرایط موجود و کمک به فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید