عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها

این پژوهش در قالب، دو فرضیه اصلی آزمون شده‌می باشد. با بهره گیری از داده‌های جمع آوری شده شرکت‌ها، آزمونF لیمر، آزمون هاسمن، آزمون ریشه واحد، ضریب همبستگی، ضریب تعیین، مقادیر دوربین – واتسون، معناداری هر یک از این ضرایب، معنادار بودن کل مدل، مطالعه و تحلیل شده‌می باشد. در ادامه به نتایج حاصل از تخمین فرضیه تصریح نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این پژوهش می پردازیم.

5-2-1 نتیجه گیری آزمون فرضیه اول

فرضیه اول  این پژوهش به تبیین زیر بوده می باشد:

بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی  در بازار سرمایه ایران ارتباط هست.

باتوجه به مطالعات انجام شده در بازه زمانی 1387 تا 1391 و یافته های بدست آمده از پژوهش ، نتایج نشان داد، احتمال آزمون F لیمر برای مدل اول پژوهش کوچکتر از 5% گردید پس فرض مدل تلفیقی تائید نگردید. یعنی، اثرات فردی و یا گروهی وجود نداشت و از روش داده‌های تابلویی برای برآورد مدل ها بهره گیری گردید. همچنین احتمال آزمون هاسمن، برای تعیین بهره گیری از مدل اثرات ثابت پیش روی اثرات تصادفی، کمتر از 5% گردید. پس اثرات ثابت مورد تائید قرار می گیرد.سپس فرضیه اول پژوهش بر مبنای تخمین های به دست آمده بر اساس مدل رگرسیونی مورد آزمون قرار گرفت.  تخمین های به دست آمده و آزمون های انجام گرفته در فصل چهارم، نشان داد که اولاً احتمال آزمون t برای متغیرمستقل به موقع بودن کوچکتر از 10% می باشد لذا، ضریب متغیر به موقع بودن بکارگرفته شده در  مدل رگرسیونی معنی دار می‌باشد.

ثانیاً مطالعه مقدار ضریب تعیین تعدیل شده مدل، نشان دهنده توان تبیین دهندگی مدل به مقصود تشریح متغیر وابسته یعنی عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. لذا نتایج حاصل شده از شاخص ضریب تعیین تعدیل شده مدل نشان می‌دهد، متغیر توضیحی به موقع بودن تقریباً 78/28 درصد از نوسانات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را تبیین می‌دهد. همچنین با در نظر داشتن اینکه احتمال آماره F کوچکتر از 10% گردید یعنی اینکه که کل مدل از لحاظ آماری معنی دار می باشد

افزون بر آن بر اساس علامت ضریب متغیر توضیحی به موقع بودن که در جدول 4-5  به صورت مثبت نشان داده شده‌می باشد، چنین استنباط می گردد که افزایش در این متغیر، آثار افزایشی بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد لذا نتیجه آزمون‌های انجام شده به تأیید فرضیه  اول انجامید. یعنی ارتباط و همبستگی بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه تهران هست

 5-2-2 نتیجه گیری آزمون فرضیه دوم

فرضیه دوم این پژوهش به تبیین زیر بوده می باشد :

فرصت رشد بر روابط بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر گذار می باشد.

باتوجه به مطالعات انجام شده در بازه زمانی 1387 تا 1391 و یافته های بدست آمده از پژوهش ، نتایج نشان داد، احتمال آزمون F لیمر برای مدل اول پژوهش کوچکتر از 5% گردید پس فرض مدل تلفیقی تائید نگردید. یعنی، اثرات فردی و یا گروهی وجود نداشت و از روش داده‌های تابلویی برای برآورد مدل­ها بهره گیری گردید. همچنین احتمال آزمون هاسمن، برای تعیین بهره گیری از مدل اثرات ثابت پیش روی اثرات تصادفی، بیشتر از 5% گردید. پس مدل اثرات تصادفی مورد تائید قرار می گیرد.سپس فرضیه دوم پژوهش بر مبنای تخمین های به دست آمده بر اساس مدل رگرسیونی مورد آزمون قرار گرفت. تخمین های به دست آمده و آزمون های انجام گرفته در فصل چهارم، نشان داد که اولاً احتمال آزمون t برای متغیر فرصت رشد کوچکتر از 10% می باشد، لذا ضریب متغیر فرصت رشد بکارگرفته شده در  مدل رگرسیونی معنی‌دار می باشد.

ثانیاً مطالعه مقدار ضریب تعیین تعدیل شده مدل، نشان دهنده توان تبیین دهندگی مدل به مقصود تشریح متغیر وابسته یعنی عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. لذا نتایج حاصل شده از شاخص ضریب تعیین تعدیل شده مدل نشان می‌دهد، متغیر تعدیلی فرصت رشد تقریباً 83/29 درصد از نوسانات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را تبیین می‌دهد.

افزون بر آن بر اساس علامت ضریب متغیر توضیحی فرصت رشد که در جدول 4-6  به صورت مثبت نشان داده شده‌می باشد، چنین استنباط می گردد که فرصت رشد کاملا بر روابط بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر گذار می باشد.

5-3- پیشنهادها

5-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش

در این مرحله با در نظر داشتن یافته‌های حاصل از پژوهش، پیشنهاداتی در دو بخش جداگانه به تبیین زیر ارائه می گردد:

5-3-1-1 پیشنهاد به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی

همانطور که نتایج پژوهش نشان می‌دهد شرکت‌ها اقدام به ارایه به موقع سود می نمایند این موضوع بایستی از دو منظر مد نظر قرار گیرد، اول آنکه به هنگام حسابرسی شرکت‌ها، جهت صدور گزارش، به خطر تحریف صورتهای مالی با بهره گیری از ابزارهای هموارسازی سود توجه ویژه داشته باشند، و دوم آنکه، هنگام تدوین استانداردهای حسابداری توسط سازمان حسابرسی، اقدامات لازم را جهت به حداقل رساندن ابزارهای تحریف سود به کار گیرند.

5-3-2 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول در مجموع می‌توان گفت بهبود ویژگی به موقع بودن اطلاعات مالی که منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعات می گردد، می‌تواند در ارزیابی عملکرد برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران اثر گذار باشد.

با در نظر داشتن نتایج آزمون فرضیه دوم مبنی بر فرصت رشد بر روابط بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر گذار می باشد.، می‌توان به سرمایه‌گذاران و  مدیران مالی که به دنبال سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار هستند، این مدل را پیشنهاد نمود که می‌توانند با بهره گیری از فرصت‌های رشد در مدل تصمیم‌گیری خود به بازده بالاتری دست یابند.

همچنین با در نظر داشتن این که در بین سال های 2004 تا 2009 بورس ایران به عنوان یکی از بورس های موفق در نظر گرفته گردید، پیشنهاد می گردد که در این بازار پر فراز و نشیب تحت شرایط مختلف اقتصادی از مدل های دیگراندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بهره گیری گردد. زیرا با در نظر داشتن یافته های پژوهش می‌تواند تطبیق بیشتری با بازده موردانتظارآینده سرمایه‌گذاران داشته باشد.

با در نظر داشتن ارتباط معنادار میان به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی، پیشنهاد می گردد در مباحث ارزش گذاری شرکت‌ها ، در کنار سایر عوامل، به این ویژگی نیز پرداخته گردد و در صورتی که شرکت‌های بورسی در زمان مناسب صورتهای مالی خود را افشا نمایند، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به انتخاب سهام شرکت‌هایی اقدام نمایند که اطلاعات آنها ارائه و شفاف سازی شده‌می باشد. همچنین با در نظر داشتن تایید فرضیه فوق به نظر می رسد سرمایه‌گذاران بایستی تاکید بیشتری بر روی این موضوع داشته باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

ارتباط بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران.

1-5-2 اهداف علمی

سنجش به موقع بودن  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش تاثیر گذاری متغیر تعدیل گر فرصت رشد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-3 اهداف کاربردی

1- نتایج این پژوهش می‌تواند مورد بهره گیری گزارشگران مالی و دست اندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.

2- ضرورت انجام این پژوهش پیشبرد شرایط اقتصادی و شناخت بهتر شرایط موجود و کمک به فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری