مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل تحلیلی swot:

هر مجموعه ای دارای فرصت ها ، تهدیدها(عوامل خارجی) نقاط ضعف و قوت( عوامل داخلی) می باشد که برای تدوین راهبردهای گوناگون امکان پذیر، بایستی آن ها را متناسب نمود و نوعی تعادل و توازن بین آنها برقرارکرد. فردآر، 1381، 359.

روش swot که مخفف واژگان لاتین Threat(تهدید) ، opportunity (فرصت)، weakness (ضعف) وstrength (قوت) می باشد، مانند روش های کارآمد مدیریت راهبردی به شمار می آید و نتایج سودمند آن در حوزه های مختلف مطالعات، تجزیه  وتحلیل ظرفیت های محلی و به گونه کلی درراستای نیل به اهداف طرح می تواند مورد بهره گیری قرار گیرد( شجاعی، 1391، 35)

منطق رویکرد مذکور این می باشد که راهبرد اثر بخش بایستی قوت ها و فرصت های یک مجموعه را حداکثر نموده و ضعف ها و تهدیدها را حداقل نماید نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل به اقدام آمده در زمینه های گوناگون ، اطلاعات مفیدیرا در اختیار برنامه ریزان و مدیران قرار می دهد. که می توانند با بهره گیری ازآنها فرصت ها و تهدیدهای مهم را شناسایی کرده و راه حل های خود را ارائه نمایند( شجاعی، 1391، ص 35)

2-2-14-1 ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف( swot)

این ماتریس یکی از ابزارهای بسیار مهم در فرآیند تدوین راهبرد می باشد که بوسیله آن اطلاعات مقایسه می گردد و می توان با بهره گیری از آن چهار نوع راهبرد ارائه نمود: راهبردهای so ، راهبردهای wo ، راهبردهای st، راهبردهای wt مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشکل ترین بخش های تهیه ماتریس تهدیدها ، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت می باشد. و به قضاوت های خوبی نیاز دارد و نیز چیزی به عنوان بهترین مجموعه عوامل وجود ندارد( جدول 2-4)

دراجرای راهبردهای so سیستم با بهره گیری از نقاط قوت داخلی می کوشد  از فرصت های خارجی بهره برداری نماید. در برنامه ریزی راهبردی کوشش بر آن می باشد که سیستم در موقعیتی قرار گیرد که مدیران بتوانند با بهره گیری از نقاط قوت داخلی از رویدادها و روندهای خارجی بهره برداری نمایند. معمولا برای رسیدن به چنین موقعیتی از راهبردهای wo,st,wt بهره گیری می گردد. هنگامی که یک سیستم دارای نقاط ضعف عمده  باشد، کوشش می گردد این نقاط ضعف از بین برود و به نقاط قوت تبدیل گردد، همچنین هنگامی که سیستم با تهدیدات عمده مواجه میشود، کوشش می گردد از دست آن رهایی پیدا نمود و وضع را به گونه ای درآورد که بتوان بیشترین توجه را به بهره برداری ازفرصت ها معطوف نمود( مهندسین مشاور سامان، 1388، 42)

هدف راهبردی wo این می باشد که سیستم با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلی رابهبود بخشد. گاهی در خارج از سیستم فرصت های بسیار مناسبی هست، اما سیستم به سبب داشتن ضعف داخلی نمی تواند از این فرصت ها بهره برداری نماید( همان منبع، 52)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسب قرار دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا امکانات و زیر ساختهای موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد