عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری پژوهش:          

 –  جغرافیای طبیعی    در طراحی

کلیه پدیده های طبیعی که در قالب جغرافیا قرار می گیرد در شاخه جغرافیای طبیعی مطرح می گردد به تعبیری کلیه پدیده هایی که به دست عوامل طبیعی ساخته می شوند و در اثر تأثیرات متقابل آنها به وجود می آیند و در حقیقت بستر فعالیت های بشر را در طبیعت تشکیل می دهند موضوعات جغرافیای طبیعی را به وجود می آورندو

بر این اساس

مبانی نظری پژوهش در فصل مشترک معماری وجغرافیا در این پژوهش:

–  ژئومورفولوژی

–   اقلیم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– جایگاه جغرافیائی

–  بوم گرائی و بهره گیری از مصالح بوم اور

– هیدرولوژی

 

از عوامل فوق که در معماری تحت عنوان مبانی نظری نام برده میشود به عنوان اساس طراحی کالبدی در بنا بهره گیری  میگردد. مبانی نظری این رساله می باشد.

2-3- مبنای نظری ژئو مر فو لوژی در طراحی:

اشکال زمین از عوامل مهم طبیعی هستند که در زندگی بشر به شدت موءثر هستند. پستی و بلندی زمین ،جنس آ و دیگر ویژگی های مر بوط به خشکیهایکره زمین که بستر اصلی حیات و فعالیتهای بشر در زمین می باشد در ابعاد مختلف زندگی بشر هارا تحت تاثیر قرار می دهد. بنا براین شکل گیری اشکا ل زمین ،تغییرات آن که در قالب ژئو مر فولوژی مورد مطالعه و مطالعه قرار میگیر دبه مقصود شناسائی بیرونی ترین بخش لیتوسفر و محل تماس بشر با سنگ کره می باشد تا را برقراری این ماس به خوبی شناخته گردد.   قالکونبورک” گفت می باشد ،(( موقعی که در هند شرقی به عنوان ژو مر فو لوژیست خد مت میکردم به این واقعیت پی بردم که جغرافیدنان کاملا آماده اند تا بهتر وبشتر در جوامع انسانی موءثر باشند و انسانرا با نوع زنگیش ،مسا ئلش و کلا با محیطش مطا لعه و مطالعه نمایند)) ( کتاب جغرافیای نانسانی- تالیف دتر منصوربدری فر-ص 11- پ 2)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با در نظر داشتن دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل بشر و محیط به یکدیگر می توان پیدا نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه