عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

. راهبری

یک نکته دیگر در خوانایی مسیرها مسئله راهبری می باشد تا افراد بتوانند مسیر خود را به راحتی دنبال کرده و در جهت یابی خود هنگام ورود به شهر دچار مشکل نشوند.

اولین سیاست در راستای همین امر این می باشد که نشانه های شاخص شهر بایستی دیده گردد تا جهت یابی آسان‎تر گردد. همان گونه که در مبحث قبلی نیز تبیین دادم در طول مسیر ورودی نشانه شاخصی از شهر وجود ندارد. فقط ساختمان های بلندی که به عنوان علامت، بشر آنرا در ذهن خود حفظ کند، را به عنوان یک شاخص در نظر گرفت و این در حالی می باشد که مسیری غیر از مسیری که در حال پیمودن درآن هستی و آن هم تو را به سمت آن شاخص می برد وجود ندارد. درواقع نمی توان در این ورودی با در نظر داشتن عنصر شاخص مسیر را جهت یابی نمود و در کل مسیر تنها یک انتخاب هست.

 

سیاست دیگری که به جهت یابی سریع افراد کمک می کند وضوح و قابل رویت بودن خروجی ها و تقاطع‎ها از فاصله مناسب برای تصمیم گیری می باشد. همانطور که گفته گردید در مسیر ورودی چندین خروجی وجود داشته و سپس مسیر اصلی ورود به شهر می باشد، خروجی اول به سمت خیابان پرستار و پاسداران، خروجی دوم ورودی کنارگذر، و خروجی سوم به طرف اداره نوغان، که ایجاد تقاطع با مسیر ورودی کند هست.

تقاطع ها در راهبری مسیر بسیار مهم می باشند و توجه خاصی را نیاز دارند. قرارگیری تابلوهای تعیین مسیر به فاصله مناسب قبل از تقاطع و خروجی ها نکته ای بسیار حایز اهمیت می باشد. درواقع تابلوهای جهت یابی همیشه بایستی دارای یک مسافت تصمیم گیری باشند یعنی اینکه فرد پس از خواندن تابلو یک مسافتی را بایستی به همان صورت قبلی طی کند و در طی این مسیر تصمیم خود را بر انتخاب مسیر بگیرد و سپس وارد فضای اجرای تصمیم خود گردد که در این ورودی این کار به خوبی انجام نگرفته می باشد وتابلوی تعیین مسیر همان گونه که در تصویر هم می بینید در فاصله بسیار کمی از تقاطع واقع شده می باشد.

مسئله مهم دیگری در تقاطع ها این می باشد که جداره ها در نزدیکی خروجی ها دارای فرق باشند به گونه‎ای که راننده را متوجه این امر کنند. این زمانی بایستی اجرایی گردد که تقاطع ها از نوع همسطح باشند و از آنجایی که راننده دید کافی نسبت به سطح افق یعنی جایی که در آن حرکت می کنند ندارد بایستی توسط احجام بلند کناره این مسیر را آشنا نمود برای فرد عبوری. هدایت و تمرکز دید به نقاط شاخص شهری یکی از مهم ترین نکات در طراحی ورودی شهرها به شمار می رود.

این مسئله در راهبری نیز از نکات مهم به شمار می رود و بایستی در هر سکانس از ورودی تمرکز دید بر روی یک نقطه شاخص شهری باشد. اگر ورودی مورد مطالعه را به سه سکانس تقسیم کنیم طوری که در سه سکانس تمامی مسیر پوشش داده گردد (برای پوشش مسیر سکانس اول را به دو سکانس در طول همان مسیر تقسیم کرده ام) به غیر از سکانس آخر هیچ نقطه شاخصی دید فرد را به خود جلب نمی کند.

حال اگر نقطه شاخص در مسیر رویت نشد پیشنهاد بر این می باشد که انتهای دید رها نشده و حتماً به یک عنصر منتهی گردد متاسفانه باز هم در دو سکانس اولیه انتهای دید رها شده و همچنان با یک فضای بی انتها و خالی روبرو هستیم.

در هدایت دید موضوع دیگری نیز مطرح می گردد و آن این می باشد که با باریک شدن تدریجی زاویه دید به وسیله پوشش گیاهی ومانند آن این امر محقق می گردد. در این ورودی نیز از آنجا که پوشش گیاهی بسیار ضعیف می باشد اما با باریکی عرض معبر و افزایش ارتفاع ساختمان ها به صورت خودجوش نسبت عرض معبر به بدنه کاهش یافته و زاویه دید تنگ تر می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه