مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

. وین

وین مانند شهرهایی می باشد که ساماندهی شهری در آن بیشتر از بعد طراحی شهری مورد توجه قرار گرفته می باشد و طرح های متعددی برای این شهر ارائه شده می باشد، لیکن طرح «واگنر» در محله ای از وین شناخته شدهترین آنهاست. واگنر بر مبنای نیاز ساکنان بافت، به طراحی شهری پرداخت. وی طرفدارا مالکیت عمومی زمین در اطراف شهرها و مخالف سودجویی مالکان خصوصی بود. «کامیلوسیت» نیز از دیگر افرادی می باشد که تفکراتش در طراحی شهری وین بسیار مورد بهره گیری قرار گرفت. با در نظر داشتن برنامه ریزی های انجام شده، تمام زمین های اطراف شهر وین تا شعاع 15 کیلومتری در اختیار شهرداری قرار گرفت و بدین ترتیب سوداگری زمین و ساختمان، با در اختیار قرار گرفتن زمین در دست شهرداری ها، منتفی گردید. این تصمیم متاثر از قانون 1910 در آمستردام (مکتب آمستردام) بود که در آن مقرر گردید: زمین های اطراف شهر در اختیار شهرداری قرار گیرد. گوا اینکه این بحث در آغاز بر اساس منظر شهری مطرح گردید اما بعدها تاثیر بسزایی در طراحی شهری وین از خود بر جای گذاشت.

نکات مورد توجه در ساماندهی شهری وین شامل موارد زیر می باشد:

1- هدف از ساماندهی شهری در وین بهسازی ونوسازی شهری می باشد وبازسازی در دستور کار قرار نمیگیرد. زیرا جمعیت این شهر ثابت مانده و ساخت و سازهای صورت گرفته در آن، جوابگوی نیاز ساکنان بوده و ساخت وساز جدید ضرورتی ندارد.

2- در اهداف فرهنگی، ارتقای کیفیت فرهنگی وهویت تاریخی شهر در دستور کار قرار گرفته می باشد.

3- سیاست ها و ملاحظات کالبدی درصدد نگه داشت منظر طبیعی شهر و آوردن منظر طبیعی به درون شهر می باشد.

4- از نظر حمل ونقل و رفت و آمد شهری، اولویت با مسیرها و شبکه های پیاده می باشد و آمد و گردید سریع در مرحله دوم قرار دارد. به گونه دقیق تر شبکه سواره و تردد اتومبیل ها اهمیت ثا نوی دارند.

5- از نظر تاسیسات و تجهیزات شهری علاوه بر معاصرسازی شبکه های موجود بر تهویه خانه ها و بهره گیری از نور طبیعی در آنها تاکید می گردد.

همان گونه که ملاحظه می گردد در این تصویر می توان اهداف تعیین شده ساماندهی به خوبی در ورودی این شهر پیاده شده می باشد، و بسیاری از ویژگی های ورودی شهری موفق را نظاره نمود. دریافت سریع و کلی از شهر صورت گرفته و در ذهن ناظر تصویر و معنایی مطلوب از ورود به شهر تشکیل می گردد. دروازه ورودی شهر تأثیر کریدور بصری بین داخل و خارج شهر بوده و به دلیل فرم خاص خود دعوت کننده و جهت دهنده به حرکت مسافران می باشد. همچنین کیفیت بصری بالاو سیمای طبیعی مطلوب مسیر ورودی باعث افزایش کیفیت سکانس ها وهویت بخشی که در نهایت باعث ایجاد حس مکان و تعلق خاطر ناظر به این فضا خواهد گشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه