عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه

قسمتی از متن پایان نامه :

آب و هوا

هدف از مطالعات آب و هوایی درمطالعات طرح های گردشگری ، شناخت ویژگی های محیطی متأثر از شرایط آب و هوایی بر محیط می باشد. ویژگی های آب و هوائی از خصوصیات کمی و کیفی برخوردارند. زیرا عوامل و عناصر اقلیمی در تغییرات کمی و کیفی خود اوضاع محیطی را تحت تأثیر قرار می دهند. این اثرات هر چند  ممکن می باشد تدریجی باشند، لیکن می توانند پیامدهای پایدار به دنبال داشته باشند( مطالعات امکان سنجی مناطق نمونه گردشگری مازندران ، 1388)

شهرستان سواد کوه دارای آب و هوای معتدل  مربوط در بخش شمالی( کوهپایه) و سرد و خشک در مناطق جنوبی (کوهستانی) می باشد. اندازه بارش سالانه در این شهرستان میلی متر و متوسط دمای آن سانتیگراد در تغییرات( سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1390)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در هر منطقه جغرافیایی دو دسته از عوامل در تعیین اقلیم محل دخالت دارند که عبارتند از: 1- عوامل جهان اقلیمی (ژنتیک) 2- عوامل زمین اقلیمی ( جغرافیایی)

آب و هوای سواد کوه از هر دو نوع عوامل فوق متأثر می باشد. به تعبیری هم تحت تأثیر عوامل جهان اقلیمی و ژنتیک می باشد .و هم از عوامل جغرافیایی و زمین اقلیمی تأثیر می پذیرد. اما در بین دو نوع عوامل فوق تأثیر عوامل جغرافیایی بیش از عوامل ژنتیک می باشد.

آب و هوای سواد کوه ازطرفی متأثر از توده هواهای غربی که از اقیانوس اطلس سرچشمه می گیرند و پس از عبور از روی دریای مدیترانه رطوبت زیادی را دریافت می دارند، می باشد که این توده هواها به گونه عمومی ایران را در فصل زمستان تحت پوشش خود قرار می دهند و سواد کوه نیز از بارشهای آن که منشأ مدیترانه دارد، سود می برد و از طرف دیگر تحت تأثیر بادهای شمال شرقی که از سیبری جریان می یابند و پس از عبور از روی دریای خزر رطوبت این دریا را به مناطق انتقال داده و بارش های محلی و تعدیل در درجه حرارت را باعث می گردد قرار دارد. شهرستان سواد کوه که یک منطقه کوهستانی و پایکوهی می باشد درجه حرارت در این شهرستان چندان بالا نمی رود. و از اعتدال درجه حرارت برخوردار می باشد. دامنه های شمالی البرز که شهرستان سواد کوه در آن قسمت واقع شده می باشد. توده های غربی به راحتی در آن نفوذ کرده و بارش زیادی را موجب می گردند. پوشش گیاهی آن باعث جلوگیری از تبخیر زیاد در سطح شهرستان و اعتدال آب و هوایی می گردد. پس تأثیر عوامل جغرافیایی در آب و هوای سواد کوه بیش از عوامل جهان اقلیمی می باشد و از این حیث چه از نظر عوامل جهان اقلیمی و چه از نظر عوامل جغرافیایی شرایط و جایگاه مناسبی را دارا می باشد. سواد کوه دارای آب و هوای معتدل کوهستانی می باشد و تقسیم بندی آب و هوایی ، آن را در ردیف آب و هوای معتدل مدیترانه ای قرار می دهند. و به گونه کلی مجموعه ای از آب و هوای مدیترانه ای ، خزری و کوهستانی را به صورت تعدیل یافته را داراست( موسویان، 1371، 18-17)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسب قرار دارد.

2- آیا امکانات و زیر ساختهای موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه