مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

. مکتب ترقی گرایی

ویژگی های این مکتب را می توان موارد زیر دانست:

  • ارائه نوعی الگوی استقرار انسانی با تاکید بر چهار نیاز اساسی بشر و چهر کاربری اصلی زمین شهری شامل: کار، فراغت، مسکن، رفت و آمد تا زندگی بشر را با مدل های از پیش اندیشیده شکل دهنده تاکید بر فضاهای باز و سبز وسیع در شهر از آرمان های آنها می باشد؛
  • تکرار الگوی در همه نقاط به سبب اعتقاد به یکسان سازی و در نظر گرفتن نیازهای موجود انسانی و عدم اعتقاد به فرهنگ و زمینه های متفاوت فرهنگی؛
  • عدم انعطاف و چارچوب از پیش تعیین شده برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی؛
  • ارائه الگوی مسکن با در نظر داشتن گونه فردی و نه جمعی به سبب اعتقاد به فرد بشر و فردباوری مدرنیسم، پس در شهرهای ترقی گرا کمتر با فضاهای شهری عمومی روبه رو هستیم؛
  • متفکران این الگو عقیده دارند، تعریض خیابان ها، ساخت در ارتفاع و فضاهای باز و سبز اطراف، منجر به بهداشت و افزایش کارآیی شهر خواهد گردید؛
  • تاکید بر زیبایی شناسی هندسی در طراحی شهری، زاویه قائمه که خود ناشی از پیشرفت علم ریاضیات و هندسه و امکانات تکنولوژیکی می باشد؛
  • زیبا شناسی از ابعاد کارآیی سنجیده می گردد و خود منطبق بر اصل فایده انگاری می باشد.

با در نظر داشتن اصول فکری ترقی گرایان مشخص می گردد در این مکتب تاکیدی بر اجتماع و جمع        نمی گردد. (شماعی، و دیگران، 1384، ص132).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-16-5. مکتب ساختارگرایی                                 { structuralist  school  }                                                              

از پیشگامان ساختارگرایی “امیل دور کیم” در دهه های 1950 و 1960از جمله افرادی بود که باعث نفوذ ساختار گرایی به جغرافیا گردید. او به جامعه توجه اندام واره و جامعه را به منزله یک هستی در مکان و زمان می شناسد. (همان. 1385، ص154).

ساختار گرایی روش تجزیه و تحلیلی می باشد در جغرافیای انسانی(خصوصا در جغرافیای مارکسیستی و در جغرافیای صنعتی) که بر اساس آن پدیده های نظاره شده حاصل نیروها یا پدیده های منحصر به فرد نیستند. بلکه پدیده های نظاره شده حاصل مکانیزهای کلی تر و عمیق تر می باشند. (سیف الدینی، 1388، ص122).

به گونه کلی جغرافیای ساختاری به منزله یک فرآیند در جستجوی شناخت کیفیت، توزیع منابع کمیاب مثل زمین شهری، ثروت کشور، توزیع درآمد میان مردم و…. می باشد. در جغرافیای ساختاری پدیده های مشهود جغرافیای نتیجه عملکرد نیروهای منحصر به فرد و خلق الساعه نمی باشد. بلکه این پدیده های جغرافیای حاصل یک رشته ساز و کارهای ریشه داری می باشد که در طول زمان به وجودآمده اند و شکل گیری خود را از ساختارهای پنهان و عیان اخذ می نمایند. (شکویی، 1386، ص168).

ساختار گرایی به شکل های مختلف در رشته های زیست شناسی، ریاضیات، فلسفه تاثیر گذار بوده می باشد. در این بین علاوه بر مارکسیسم، ساختارگرایی آلتوسری نزد بیشتر جغرافی دانان غربی از اعتبار خاصی برخودار بوده می باشد، چنانکه جغرافی دانان معروفی زیرا “دریک گریگوری” مانوئل کاستنز، از توانمندی‎های ساختارگرایی در تحلیل پدیده های جغرافیای بهره گرفته اند. (منبع قبلی، ص169).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه