عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

روش اجرای پژوهش

روش پژوهش این پژوهش از نوع ترکیبی (توصیفی و تحلیلی) می باشد که به مطالعه تمامی موارد کیفی و کمی که در تحولات و بهبود فضای کالبدی و کارکردی مبادی ورودی مورد نظر تأثیر دارند می پردازد. روش کار به این شکل می باشد که آغاز به جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق عملیات میدانی، کتابخانه‎ای و سپس اطلاعات به دست آمده با تکیه بر دو روش کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. بخشی از این اطلاعات با روش استدلال استقرایی و بخش دیگر با بهره گیری از آمار استنباطی مورد تحلیل قرار گرفته اند. داده ها و اطلاعات پس از تجزیه و تحلیل دسته بندی شده و سپس مقایسه اطلاعات با استانداردهای شهرسازی در ورودی مورد مطالعه انجام گردید. و در نهایت کوشش شده می باشد که وضعیت موجود ورودی به خوبی تحلیل شده و با ارائه راهکاری عملی به برنامه ریزی ساماندهی کالبدی و کارکردی ورودی مورد مطالعه (ورودی غرب) اقدام گردد. و نیز از شیوه تطبیقی مقایسه ای کمک گرفته شده می باشد.

 

31 2. شیوه جمع آوری داده ها و اطلاعات

پس از انجام مطالعات مقدماتی، روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی می باشد.

 

3 13. ابزار گردآوری اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هر یک از روشهای گردآوری اطلاعات ابزار مخصوص خود را دارند، در روش اسنادی از فیش برداری از اسناد و مدارک موجود از جدول و بهره گیری از نقشه و کروکی، و در روشهای میدانی از نظاره، دوربین عکاسی و فیلم برداری، کامپیوتر و غیره بهره گیری شده می باشد.

 

3 1 4. جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش تمامی کاربری های درشت دانه و ریز دانه و پلاک های بزرگ و کوچک استقرار یافته در مبادی ورودی غرب بندرانزلی از سمت رضوانشهر به طول 4500 متراست که دارای 25 کاربری در210 پهنه میانی و پهنه داخلی شکل گرفته اند.

 

3 1 5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی، به سازماندهی و طبقه بندی آنها پرداخته و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دو شیوه کیفی و کمی انجام گرفته می باشد. بخشی از اطلاعات بدست آمده از طریق روش استدلال استقرایی مورد تحلیل قرار گرفته و بخشی دیگر نیز به کمک از آمار استنباطی تحلیل شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه