عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

نظم

نظم در ورودی مهمترین راهبرد در تحقق خوانایی ورودی می باشد. نظم به دو شکل در ورودی نمود پیدا می کند یکی در کالبد و دیگری نظم در سلسله مراتب، نظم در کالبد از تقارن نسبی در جداره های دو طرف ورودی نشأت می گیرد. در واقع بایستی جداره های ورودی و خروجی به شکلی تنظیم شوند که از یک طریقه خاص پیروی می کنند. در این ورودی به دلیل حجم وسیع بدنه و عرض زیاد معبر در مقیاس بزرگ بدنه را نمی توان در یک نگاه به وضوح دید و به جزئیاتش پی برد و در کل می توان بدنه را دارای یک ریتم یکنواخت دید اما اگر ریز بنگریم و نقطه نقطه بدنه های ورودی و خروجی را تطبیق دهیم، می توانیم به این نکته که در خیلی از جاها از نظم خاصی پیروی نمی کند اذعان داشته باشیم.

درواقع در ورودی در جاهایی که فضای سبز هست پیشنهاد شده می باشد تا متقارناً در سمت مقابلش هم فضای سبز طراحی گردد که بجز یک نقطه، هیچ نقطه از مسیر ورودی مورد مطالعه نیز نمی توان پیدا نمود که این امر رعایت شده باشد. عدم وجود تقارن نسبی بین جداره های طرفین در این ورودی نیز عدم حفظ محصوریت در امتداد حرکت توسط پوشش گیاهی و یا عناصر کالبدی در امتداد حرکت افراد سواره ازجمله عواملی هستند که موجب یک نوع بی نظمی در کالبد در هنگام ورود به شهر شده و نیز عدم حفظ ویا بطور کلی نبود سلسله مراتب در ریتم ها، و نیز عدم ترکیب تدریجی و تغییر از طبیعت به محیط مصنوع که درابتدای ورودی عناصر ویا پوشش گیاهی به چشم نمی خورد و هر چه هست عناصر صلب می باشد که تمام این موارد حاکی از بر طرف کردن توقع خوانایی از روی نظم  می باشد.

جای بعدی که نظم در کالبد نمود پیدا می کند حفظ محصوریت در امتداد حرکت می باشد. در واقع این سیاست این نکته را متذکر می گردد که در طول مسیر ورودی هیچ نقطه ای به صورت رها شده نباید باشد. متاسفانه در ورودی مورد مطالعه درست پشت تابلوی ورودی شهر یکی از این نقاط رها شده می باشد که نه تنها محصوریت ورودی را حفظ نکرده بلکه هیچ تدبیر خاصی نیز برای آن اندیشیده نشده می باشد. علاوه براین مکان یکی از بارزترین مکان ها برای تایید بر هم زدن نظم کالبدی، مکان های دیگر نیز هستند که به صورت رها شده هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد