ارتباط به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-5  قابل‌اتکا بودن‌[1]

برای‌ اینکه ‌اطلاعات ‌مفید باشد بایستی همچنین ‌قابل‌ اتکا باشد. اطلاعاتی ‌قابل ‌اتکاست ‌که ‌عاری ‌از اشتباه ‌و تمایلات‌ جانبدارانه‌ با اهمیت ‌باشد و به ‌گونه صادقانه‌ معرف‌آن‌ چیزی ‌باشد که ‌مدعی ‌اظهار‌ آن ‌می باشد‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود اظهار‌کند.

اطلاعات‌ ممکن‌می باشد ‌مربوط ‌باشد لیکن‌ ماهیتاً یا در اظهار‌ چنان‌غیرقابل‌ اتکا باشد که‌ شناخت آن‌ در صورت‌های ‌مالی ‌به‌ گونه بالقوه‌ گمراه ‌کننده ‌گردد. به گونه مثال ‌اگر اعتبار و مبلغ ‌یک ‌ادعای ‌خسارت‌ در یک ‌اقدام‌ قانونی ‌مورد سئوال‌ واقع ‌گردد، ممکن‌می باشد‌شناخت‌کل ‌مبلغ ‌ادعا در ترازنامه‌ برای‌ واحد تجاری ‌نامناسب‌باشد گرچه‌ افشای ‌مبلغ‌ و شرایط ‌ادعا می‌تواند مناسب‌ باشد.

2-3-6 اظهار‌صادقانه‌

اطلاعات ‌بایستی اثر معاملات ‌و سایر رویدادهایی ‌را که‌ ادعا می کند بیانگر آن می باشد ‌یا به‌گونه‌ای ‌معقول‌ انتظار می‌رود بیانگر آن ‌باشد به ‌گونه صادقانه ‌اظهار ‌کند. بدین‌ترتیب ‌مثلاً ترازنامه ‌بایستی بیانگر صادقانه‌ اثرات‌معاملات ‌و سایر رویدادهایی ‌باشد که‌ منجر به‌ عناصری ‌در تاریخ ‌ترازنامه‌شوند که‌معیارهای‌شناخت ‌را احراز کرده‌باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بیشتر اطلاعات‌ مالی ‌تا حدی‌در معرض‌این ‌مخاطره‌قرار دارند که‌آن چیز که‌ را که‌ مدعی ‌نمایش‌آن‌ هستند کاملاً به‌گونه صادقانه ‌اظهار ‌نکنند. این ‌به آن دلیل ‌می باشد‌ که‌ در تشخیص ‌معاملات ‌و سایر رویدادهایی‌که‌قرار می باشد‌اندازه‌گیری ‌گردد یا در طراحی‌ و اعمال ‌روش‎‌های‌ اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ای‌که‌ بتواند پیامهای‌ مرتبط ‌با آن ‌معاملات‌و سایر رویدادها را انتقال ‌دهد، معضلات‌ذاتی‌هست. در بعضی‌ موارد اندازه‌گیری ‌اثرات ‌مالی ‌اقلام‌ممکن‌می باشد ‌آنقدر مبهم ‌باشد که‌ واحدهای ‌تجاری ‌عموماً از شناخت‌آنها در صورت‌های ‌مالی ‌خودداری‌کنند. معهذا در مواردی ‌دیگر ممکن‌ می باشد ‌شناخت ‌اقلام‌ در صورت‌های‌ مالی ‌مربوط ‌تلقی ‌گردد و خطر اشتباه‌ مربوط ‌به‌ شناخت ‌و اندازه‌گیری ‌آنها نیز افشا گردد.

2-3-7 رجحان‌محتوا بر شکل‌

اگر قرار می باشد ‌اطلاعات ‌بیانگر صادقانه‌ معاملات‌ و سایر رویدادهایی ‌که‌ مدعی‌ اظهار‌ آنهاست ‌باشد، لازم‌می باشد ‌که‌ این ‌اطلاعات ‌براساس‌محتوا و واقعیت ‌اقتصادی ‌و نه‌ صرفاً شکل ‌قانونی‌ آنها به‌حساب ‌گرفته ‌گردد. محتوای ‌معاملات ‌و سایر رویدادها همواره ‌با شکل ‌قانونی ‌آنها سازگار نیست‌. هرچند اثرات‌ خصوصیات‌قانونی ‌یک ‌معامله ‌خود بخشی ‌از محتوا و اثر تجاری‌آن ‌می باشد‌، این‌ اثرات ‌بایستی ‌در چارچوب ‌کلیت‌ معامله‌مانند ‌هرگونه ‌معاملات ‌مرتبط ‌مورد تفسیر قرار گیرد. به‌گونه مثال ‌یک ‌واحد تجاری‌ ممکن‌ می باشد ‌مالکیت‌ قانونی ‌یک‌ کالا را به ‌شخص‌دیگری ‌واگذار کند. لیکن‌ هرگاه‌ به‌ شرایط ‌معامله ‌از یک ‌دیدگاه ‌کلی ‌نگریسته ‌گردد، ممکن ‌می باشد ‌این ‌مطلب ‌عیان گردد که ‌ترتیباتی ‌وجود داشته‌می باشد‌ که ‌از ادامه ‌دسترسی‌ واحد تجاری‌ به ‌منافع‌ اقتصادی ‌آتی ‌آن‌ کالا اطمینان ‌حاصل ‌گردد. در چنین ‌شرایطی ‌گزارش ‌معامله‌ به ‌عنوان ‌یک ‌معامله فروش ‌از لحاظ ‌مقاصد گزارشگری‌، اظهار ‌صادقانه ‌معامله ‌انجام ‌شده ‌نمی‌باشد.

2-3-8  بی‌طرفی[2]

اطلاعات‌مندرج ‌در صورتهای‌ مالی‌بایستی بی‌طرفانه ‌یعنی ‌عاری ‌از تمایلات ‌جانبدارانه‌باشد. چنانچه ‌انتخاب ‌و یا ارائـه ‌این ‌اطلاعات ‌به‌گونه‌ای ‌باشد که‌ بر تصمیم‌گیری ‌یا قضاوت در جهت‌ نیل ‌به‌ نتیجه‌ای ‌از قبل ‌تعیین‌شده‌، اثر گذارد، صورتهای ‌مالی ‌بی‌طرف ‌نمی‌باشد.

2-3-9 احتیـاط‌[3]

تهیه‌کنندگان ‌صورتهای ‌مالی‌در عین ‌حال ‌بایستی با ابهاماتی ‌که‌ به‌گونه‌ای ‌اجتناب‌ناپذیر بر بسیاری‌ رویدادها و شرایط ‌سایه ‌افکنده‌ برخورد کنند. نمونه‌این‌ابهامات‌عبارت‌می باشد‌از قابلیت ‌وصول ‌مطالبات‌، عمر مفید احتمالی ‌دارایی‌های ‌ثابت ‌مشهود و تعداد و اندازه‌ ادعاهای‌احتمالی ‌مربوط ‌به‌ ضمانت‌ کالای‌فروش‌رفته‌. چنین‌مواردی‌با رعایت‌احتیاط‌در تهیه‌ صورت‌های ‌مالی ‌و همراه‌ با افشای ‌ماهیت و اندازه‌آنها شناسایی‌ می گردد. احتیاط‌عبارت‌می باشد ‌از کاربرد درجه‌ای ‌از مراقبت ‌که‌ در اعمال‌قضاوت‌برای‌انجام‌برآورد در شرایط‌ ابهام‌ مورد نیاز می باشد‌به‌گونه‌ای ‌که ‌درآمدها یا دارایی‌ها بیشتر از واقع ‌و هزینه‌ها یا بدهیها کمتر از واقع‌ارائه‌نشود . اعمال‌احتیاط‌نباید منجر به‌ایجاد اندوخته‌های‌پنهانی‌یا ذخایر غیر ضروری‌گردد یا دارایی‌ها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع‌ و بدهی‌ها و هزینه‌ها را عمداً بیشتر از واقع ‌نشان‌دهد زیرا این‌امر موجب ‌نقض ‌بی‌طرفی‌می باشد و بر قابلیت‌اتکای‌اطلاعات ‌مالی‌اثر می‌گذارد.

2-3-10 کامل‌بودن‌

اطلاعات ‌مندرج‌ در صورتهای‌ مالی ‌بایستی باتوجه‌ به‌ کیفیت ‌اهمیت ‌و ملاحظات‌ مربوط‌ به ‌فزونی ‌منافع‌بر هزینه ‌تهیه‌ و ارائـه ‌آن‌، کامل ‌باشد. حذف ‌بخشی ‌از اطلاعات‌ ممکن‌ می باشد‌ باعث ‌گردد که ‌اطلاعات ‌نادرست ‌یا گمراه ‌کننده‌ گردد و لذا قابل‌اتکا نباشد و از مربوط ‌بودن‌ آن ‌کاسته ‌گردد.

[1]-Reliability

[2]-Neutrality

[3]-Prudence

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

ارتباط بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران.

1-5-2 اهداف علمی

سنجش به موقع بودن  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش تاثیر گذاری متغیر تعدیل گر فرصت رشد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-3 اهداف کاربردی

1- نتایج این پژوهش می‌تواند مورد بهره گیری گزارشگران مالی و دست اندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.

2- ضرورت انجام این پژوهش پیشبرد شرایط اقتصادی و شناخت بهتر شرایط موجود و کمک به فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری