متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی مدل مسیر – هدف

نتیجه های به دست آمده از تئوری مسیر- هدف ، پایه و اساس منطق تئوری مزبور را تایید می کنند یعنی هنگامی که رهبر در صدد جبران کمبود ها بر آید ( چه در مورد کار یا کارکنان )عملکرد و رضایت شغلی کارکنان و اعضای سازمان افزایش خواهد پیدا نمود ، اما هنگامی که کارهای مشخص امور روشن باشد یا هنگامی که کارمند بدون دخالت دیگران توانایی انجام کار داشته باشد ، اگر رهبر وقت خود را صرف تبیین کارها کند ، اقدامش سودمند نخواهد بود زیرا کارمند چنین رفتاری را تبیین واضحات یا توهین به خود می داند . از طرف دیگر چارچوب این تئوری مورد آزمایش قرار گرفته و چنین به نظر می رسد که از نظر تجربی به گونه زیاد مورد طرفداری قرار گرفته باشد ، اما می توان انتظار داشت که با گنجانیدن تعداد بیشتری متغیر تعدیل کننده و انجام تحقیقات وسیعتر ، این تئوری به صورت دقیق تر ارائه گردد و بیشتر قابل تبیین باشد (رابینز، ترجمه فارسی: 1383: 345).

2-1-22- تئوری رهبری مبتنی بر جایگاه

هرسی و بلانچارد[1] تئوری رهبری بر جایگاه ( سیکل زندگی) را ارائه کردند . تئوری مزبور بر این اساس قرار دارد که سبک رهبری موفقیت آمیز با اندازه رشد یا بلوغ زیردستان تغییر می کند . این دو پژوهشگر رشد یا بلوغ را به عنوان اندازه تمایل فرد به پیشرفت ، پذیرش مسئولیت و توانایی در انجام کار یا وظیفه مربوط می دانند . دو پژوهشگر مزبور بر این باورندکه یک مدیر و پیروانش از چهار مرحله می گذرند تا اینکه زیردست رشد یابد و به حد بلوغ برسد که در این بین مدیر بایستی با در نظر داشتن اندازه رشد فرد شیوه خاصی از رهبری را در پیش گیرد . این مراحل عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرحله اول : زمانی که زیر دستان برای نخستین بار به سازمان می پیوندند ، مناسب ترین سبک رهبری این می باشد که مدیر بیشتر به کارها توجه کند . بایستی به افراد آموزش داد و آن ها را با قوانین و مقررات سازمان آشنا نمود .

مرحله دوم : اگر مدیر در مرحله اول بخواهد رفتار مردمی و طرفدار از کارکنان را در پیش گیرد موجب اضطراب و سردر گمی کارکنان تازه وارد به سازمان خواهد گردید . از آنجا که در این مرحله نمی توان زیر دست را به عنوان همکار به حساب آورد . پس ایجاد نوعی ارتباط مبتنی بر مشارکت نمی تواند کار درست یا مناسبی باشد . بهر حال زیرا فرد با گذشت زمان نسبت به امور مسئولیت ها آشنا تر می گردد و مدیر می تواند این رفتار را در پیش گیرد و تا حدی کارمند گرا گردد .

مرحله سوم : توانایی زیر دست برای پذیرش مسئولیت بیشتر می گردد و برای انجام کارها انگیزه بیشتری پیدا خواهد نمود . در این مرحله ، دیگر مدیر نباید حالت دستور دهی داشته باشد . در این مرحله مدیر بایستی رفتاری حمایتی داشته باشد و برای تایید و تقویت زیر دست بایستی به گونه ای اقدام کند که به اصطلاح « رعایت حال دیگران را کردن » تلقی گردد. زیرا زیر دست به تدریج اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کند ، تجربه می آموزد و می توان امور را بدون هدایت و رهبری سرپرست انجام دهد . مدیر به تدریج دست از نظارت و تشویق های عیان بر می دارد .

مرحله چهارم : دیگر زیر دست نیاز به دستور رهبری ندارد ، در ارتباط با انجام امور و پذیرفتن مسئولیت ها ، او روی پای خود ایستاده می باشد .

از دیدگاه هرسی و بلانچارد اگر سبک رهبری مناسب باشد نه تنها موجبات انگیزش زیر دستان را فراهم خواهد آورد بلکه همچنین آن ها را در راه رشد و بلوغ یاری می کند . پس مدیری که بخواهد باعث رشد و پیشرفت یک زیر دست گردد ، بایستی به گونه ای اقدام کند که وی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کند و برای اینکه او در صورت مرتب شیوه رهبری خود را تغییر دهد . در نمودار «الگوی رهبری مبتنی بر جایگاه» (نمود 2-5 ) اجرای تشکیل دهنده الگوی رهبری مبتنی بر جایگاه ارائه شده می باشد .

[1] Hersi & Belanchard

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد