متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تئوری رهبری اقتضایی فیدلر

نخستین الگوی رهبری اقتضایی توسط فرد فیدلر[1] در اواسط دهه 1960 ارائه گردید. نظریه فیدلر، تاثیر گروهی کار را با در نظر داشتن اقتضای جایگاه پیش بینی می کند. در الگوی اقتضایی فیدلر فرض بر این گذاشته می گردد که عملکرد موثر گروه به ارتباط مناسب بین شیوه یا سبک رهبری ( در ایجاد ارتباط با زیردستان) و درجه ای بستگی دارد که اوضاع و شرایط حاکم به وی قدرت اعمال نفوذ را می دهد ( شرمرهورن و همکاران ، ترجمه ایران نژاد پاریزی ، 1380: 234).

فیدلرمعتقد می باشد سه گروه از عوامل در سبک رهبری موثرند (الوانی، 1380: 354):

الف) عوامل مربوط به رهبری

ب) عوامل مربوط به پیروان

ج)عوامل مربوط به جایگاه و شرایط

عوامل مربوط به رهبری دانش ، آگاهی ، ارزش ها ، اعتقادات وی و امثال آن ها می باشد که مسلما در رهبری وی موثرند. خصوصیات پیروان نیز مانند مستقل بودن ، مسئولیت پذیری، همسویی با اهداف سازمانی و تجربیات آنان در سبک رهبری اثر می گذارند و سرانجام جایگاه ، شرایط و عوامل محیطی سازمان مانند وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،فرهنگی و در رهبری تأثیر تعیین کننده ای دارند(غلامی ، 1383) .

به گونه اختصار بر اساس این نظریه در رهبری بایستی معین گردد که رهبر چه کسی می باشد ، پیروان چه کسانی هستند و جایگاه و شرایط چگونه می باشد ، تا بتوان سبک و شیوه مطلوب را بیان نمود در این مدل 8 ترکیب از سه متغیر مربوط به جایگاه ، ممکن می باشد اتفاق بیفتد از آنجا که جایگاه رهبری بر اساس این متغیر ها از حداکثر تا حداقل در تغییر می باشد پس همیشه درون یکی از این ترکیبها (موقعیتها) قرار میگیرد. مساعدترین وضع برای رهبران در زمینه نفوذ در گروه خویش ، موقعیتی می باشد که اعضا ، آن ها را کاملا دوست داشته باشند ( ارتباط مطلوب بین رهبر و اعضا ) ، مقام قدرتمندی داشته باشند ( قدرت، مقام حداکثر) و تکلیف کاملا مشخصی را هدایت کنند (ساختار اولیه حداکثر) .

او پس از مطالعه مجدد تحقیقات گذشته و تحلیلی از تحقیقات جدید درمورد رهبری به این نتایج رسیده می باشد:

1-رهبران طرفدار وظیفه مدار ( تکلیف) در مشاغل گروهی بسیار مساعد و بسیار نا مساعد به بهترین وجه انجام وظیفه می کنند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-رهبران طرفدار ارتباط مدار (ارتباط) در مشاغل نیم مساعد به بهترین وجه وظیفه خود را انجام می دهند . این نتیجه در نمودار2-3 اختصار شده می باشد .

[1] Fidler

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد