متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

– نظریه های اقتضایی یا موقعیتی

از آنجا که تئوری های خصوصیات فردی رهبری در اغلب موارد مصداق پیدا نمی نمود و رهبران موفقی پیدا شدند که فاقد خصوصیات برشمرده درنظریه های مذکور بودند و به علت آنکه تئوری های رفتار رهبری فاقد انعطاف لازم بوده و در تمامی موارد پاسخگو نبودند ، نظریه پردازان به تئوری هایی روی آوردند که آن ها را موقعیتی یا اقتضایی نام نهادهد . در این تئوری ها به یک سبک و شیوه رهبری تاکید نشده و روش واحد در رهبری غیر واقعی و غیر عملی قلمداد شده می باشد . در نظریه های موقعیتی و اقتضایی ، بر اساس شرایط و به اقتضای موقعیتها شیوه مناسب و مطلوب رهبری تعیین می گردد ( قاسمی ، 1382: 320).

2-1-17- تئوری پیوستار رهبری تاننیوم و اشمیت

این دو دانشمند رهبری را روش ترکیبی می دانند که از مدیریت نشأت می گیرد و بر روی مراتب فوقانی سازمان متمرکز شده سپس به مراتب پایین سازمان معطوف می گردد (عسکریان، 1383: 48).

این دو دانشمند در مدل پیوستگی خود ، دامنه گسترده ای از سبک ها را به صورت پیوستار که رفتار آمرانه رهبری در یک قطب و رفتار دمکراتیک رهبری در قطب دیگر آن قرار دارد ترسیم کرده اند . همانگونه که در نمودار زیر (نمودار 2-2 ) نمایان می باشد در یک قطب پیوستار ، رهبر به وظیفه مداری گرایش دارد و برای نفوذ در زیر دستان اعمال قدرت می کند . در حالیکه در قطب دیگر پیوستار سبک رهبری گروه مدار با مشارکتی که برای زیر دستان آزادی اقدام قائل می باشد ، دیده می گردد . بین این دو قطب نیز رفتار مدیر بر حسب حدود آزادی اقدام زیر دستان و درجه اعمال قدرت از طرف مدیر تغییر می ‌کند (قاسمی ، 1382: 316).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد