متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

-تحقیقات اسکاندیناوی

پژوهشگرانی از فنلاند و سوئد بر این باور بودند که تحقیقات و مطالعاتی که در زمینه نظریه های رفتاری رهبر انجام شده می باشد ،در خور واقعیت های پویای زمان کنونی نیستند . آن ها یکبار دیگر دو بعدی را که مورد توجه نظریه پردازان رفتاری بوده مورد توجه قرار داده اند و اساس فرض خود را بر این باور گذاشته اند که دنیا در حال تغییر و تحول می باشد . رهبران اثر بخش بایستی دارای رفتاری پیشرفت گرا باشند . این رهبران به تجربه آموزشی ارزش می دهند همواره در پی عقاید و نظریه های جدید هستند ، تغییرات را به اجرا درمی آورند و دارای خلاقیت و ابتکار اقدام هستند(شیرازی، 1389 :235) .

این پژوهشگران دریافته اند که داده های دانشگاه ایالتی اوهایو امثال این موارد را در خود گنجانده اند :

اقدام در جهت ارائه راه حل های جدید برای انجام کارها ، ارائه رهیافتهای جدید برای مسائل و تشویق افراد به آغاز کارها به شیوه ای جدید . اما به کار بردن این نکات درآن زمان ، موضوع ارائه عقاید جدید و اجرای تغییرات نمی توانست از اهمیت زیادی برخوردار باشد . در محیط بسیار متغیر کنونی این امر دیگر صادق نیست . پس پژوهشگران اسکاندیناوی در تحقیقات خود به دنبال بعد سوم (پیشرفتگرا) هستند که به تاثیر رهبران مربوط می گردد (رابینز[1]، ترجمه فارسی، 1388: 649).

2-1-15- مطالعات پویایی شناسی گروهی[2]

کارت رایت و زندر[3] در تحقیقاتی که در مرکز پویایی شناسی گروهی داشتند عقیده دارند که هدف های گروهی در یکی از موارد زیر قرار می گیرند :

الف) رسیدن به هدف های خاص گروه با نمونه رفتار هایی مانند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۱-آغاز کارتوسط مدیر

۲-توجه اعضا را به هدف بر می انگیزد

۳-موضوع کار را روشن نموده و برنامه ای مناسب برای طریقه کار تدوین می نماید

ب) نگهداری و تقویت خود گروه با نمونه رفتار هایی مانند :

۱-مدیر روابط بین افراد را مطلوب نگه می دارد

۲-مجادلات را دادرسی و میانجی گری می نماید

۳-وابستگی اعضا را نسبت به همدیگر تقویت می نماید

مفاهیم کسب هدف با اقتدار گرایی، تولید گرایی ، ساختار دهی و کارگرایی انطباق می یابد و نگهداری گروه با کارمند گرایی ، روابط انسانی ، و ملاحظات انسانی منطبق میشود ( سید جوادین، 1383: 322).

[1] Rabinz

[2]Group studies

[3] Kart rayt & zender

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد