متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تحقیقات رهبری دانشگاه ایالتی اوهایو

از نخستین سال های دهه 1940 تحقیقات بسیار جامعی بر روی تئوری های رفتاری در دانشگاه های ایالتی اوهایو آمریکا شروع گردید و تا کنون بارها این تحقیقات تکرار شده می باشد هدف از این تحقیقات شناسایی ابعاد مستقل رفتار رهبر بود ، آن ها ابعاد رهبر را به چند بعد عمده تقسیم کردند ، این ابعاد عبارتند از:

ابتکار اقدام ، رعایت حال ، ساختار اولیه ،ملاحظات انسانی

الف) ابتکار اقدام: یعنی رهبر در جهت تامین هدف های مورد نظر ، تأثیر هایی را که خود و زیر دستانشان بایستی اعمال کنند به نحو احسن تعیین و ارائه کند ، این تأثیر ها شامل تعیین رفتار هایی می باشد که در جهت سازماندهی کارها ، تعیین روابط سازمانی و هدف ها انجام می شود .

ب) رعایت حال : رهبری که در سازمان رعایت حال یا مراعات دیگران را می کند ، می کوشد تا اسباب رفاه زیر دستان را فراهم آورد و رضایتشان را تامین نماید ، رهبری که چنین رفتاری را دارد در حل مسائل به کارکنان و زیر دستان کمک می کند رفتارش دوستانه و صمیمی می باشد و در رفتار خود مساوات را رعایت می نماید (قاسمی ،1382: 299).

  • ساختار اولیه : ساختار اولیه به این مطلب تصریح دارد که رهبر تا چه اندازه می خواهد تأثیر خود و تأثیر های زیر دستان خود را که در پی رسیدن به هدف هستند ساختارمند کند این اقدام رفتاری که موجب سازمان دادن به کار و روابط کاری و هدفها می گردد را نیز در بر می گیرد( افجه، 1388: 387).
  • ملاحظات انسانی : ملاحظات انسانی به این موضوع تصریح دارد که شخص تا چه حد می خواهد روابط شغلی اش را که مشخصه آن عبارت از اطمینان متقابل ، تکریم به عقاید زیر دستان و در نظر داشتن احساسات آن هاست حفظ کند این نوع رهبر به آسایش رفاه ، مقام در رضایت خاطر پیروان خود توجه دارد رهبری که ملاحظات انسانی بالایی دارد چنین توصیف می گردد به زیر دستانی که معضلات شخصی دارد کمک می کند ، مهربان می باشد و دستگیر و با همه زیر دستان رفتاری یکسان دارد ( امیر کبیری ، 1385: 484).

نتیجه تحقیقات دانشگاه اوهایو موید این می باشد که ، رهبرانی که به هر چهار بعد ابتکار اقدام ، رعایت حال ، ساختار اولیه و ملاحظات انسانی توجه کامل داشته باشند عملکرد خوبی خواهند داشت .

2-1-12-شبکه مدیریت یا شبکه سبک سنج مدیریت

یکی از نتایجی که از تحقیقات دانشگاه های میشیگان و اوهایو به دست آمد این می باشد که سبک رهبری تک بعدی نیست ، یعنی اینکه توجه کردن به کار و کارکنان می تواند در امر عملکرد عالی سازمان ، سرنوشت ساز یا تعیین کننده باشد . شبکه مدیریت که به وسیله رابرت بلیک و موتن ارائه گردید کمک می کند تا بتوان توجه نسبی مدیر به کار یا تولید و به کارکنان یا اعضای سازمان را تعیین نمود که ماهیت دو بعدی رهبری را منعکس می کند

بعد اول: نشان دهنده توجه رهبر به اشخاص می باشد ، این بعد به نه قسمت تقسیم شده می باشد که قسمت نهم در بالا و یکم در پایین قرار گرفته می باشد .

بعد دوم : نشان دهنده در نظر داشتن تولید می باشد که هم معنی ساخت دهی یا کارگرایی می باشد . توجه مدیر به تولید با یک شاخص نه قسمتی نشان داده شده می باشد به طوریکه قسمت نهم نشان دهنده توجه زیاد به تولید و قسمت یکم نشان دهنده توجه کم به تولید می باشد . رهبری که توجه زیاد به تولید دارد وظیفه مدار می باشد و تاکید آن بر به دست آوردن نتیجه با انجام ماموریت می باشد .

این شبکه اظهار کننده پنج سبک رهبری می باشد که به صورت ذیل دسته بندی شده می باشد (قاسمی ،1386: 154) :

الف) مدیریت نامحسوس (بی خاصیت) :

در سبک مدیریت (1-1) مدیریت نا محسوس می باشد یعنی نه به افراد و نه به تولید هیچ توجهی نمی گردد . گاهی این سبک را مدیریت بی قید و بند می نامند ، زیرا مدیر دست از تأثیر رهبری بر می دارد .

ب) مدیریت باشگاهی :

سبکی از مدیریت را که (9-1)نامیده می گردد مدیریت باشگاهی می خوانند یعنی به کارکنان توجه بسیار زیادی می گردد اما تولید هیچ اهمیتی ندارد .

ج ) مدیریت استبدادی ( وظیفه مدار ) :

سبک مدیریت (1-9) مدیریت استبدادی می باشد که به تولید و کارایی توجه بسیار زیاد می گردد اما به کارکنان هیچ توجهی نمی گردد .

د) مدیریت انسانی و سازمانی (میانه رو ) :

سبک مدیریت (۵-۵ ) مدیریت انسانی و سازمانی نامیده می گردد که به صورت همزمان به عملکرد سازمان و رضایت شغلی آنان توجه میشود .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد