متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

-سبک های رهبری لیکرت

رنسیس لیکرت با بهره گیری از تحقیقات اولیه میشیگان به عنوان نقطه شروع تحقیقاتی گسترده انجام داد . او در پیدا نمود سرپرستانی که دارای بهترین کارنامه فعالیت هستند بیش از هر چیز به جنبه های انسانی معضلات زیردستان خود به کوشش برای به وجود آوردن گروه کاری موثر با اهداف متعالی توجه دارند . لیکرت در تحقیقات خود دریافت که روش های متداول مدیریت سازمانی را می توان در یک خط زنجیره از سبک یک تا سبک چهار به تصویر کشاند (الوانی، 1380: 141).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین روش های چهار گانه اینگونه می باشد: (ردین[1] ،314:1997).

الف) سبک اول (اقتدار گرای مستبدانه):

به مدیریتی گفته می گردد که به مرئوسین اعتماد و اطمینان ندارد ، زیرا آن ها به ندرت در جنبه های فرآیند تصمیم گیری شرکت داده می شوند . بخش اعظم تصمیمات و تعیین هدف های سازمان از بالا گرفته می گردد و به سلسله مراتب پایین تر ابلاغ می گردد. مرئوسین به ایجاد ترس و تهدید و مجازات و پاداش های خاص و ارضای احتیاج در سطح فیزیولوژیک و امنیت به کار وادار می شوند (قاسمی، 1382: 315).

ب) سبک دوم (اقتدار گرای خیر خواهانه ):

این نوع مدیریت اعتماد و اطمینان توأم با مدارائی نظیر اعتماد اطمینان ارباب به خدمتکار ، نسبت به زیر دستان دارد . در حالیکه همه تصمیمات و تعیین هدف های سازمان در رأس انجام می گیرد . بعضی تصمیمات در چارچوب تجویز شده ای در سطوح پایین تر اتخاذ می گردد . پاداش ها و بعضی تنبیهات عملی بالقوه برای انگیزش کارکنان به کار برده می گردد . هر نوع عمل و عکس و العمل متقابل رئیس و مرئوس با مدارا و ارفاق از طرف رؤسا و با ترس و احتیاط از طرف مرئوسان انجام می شود . در حالی که فرآیند کنترل همچنان در دست مدیران عالی متمرکز می باشد . بعضی نیز به سطوح میانی و پایین ترتفویض می شوند . معمولا یک سازمان غیر رسمی شکل می گیرد اما همیشه پیش روی هدف های رسمی سازمانی مقاومت نمی کند (سید جوادی و امیر کبیری ، 1383: 209).

ج) سبک سوم (مشورت جویانه):

مدیریتی می باشد که «مشاوره ای» خوانده شده می باشد . این مدیران به زیردستان اعتماد و اطمینان قابل ملاحظه ای اما نه کاملی دارند . معمولا کوشش دارند از نظرات و عقاید سازنده زیردستان بهره گیری کنند . برای انگیزش از پاداش بهره گیری کرده و گاه گاهی تنبیه را مطرح می سازند . از ارتباطات دو طرفه از بالا به پایین و بالعکس بهره گیری می کنند . تصمیمات و خط مشی کلی را در بالا اتخاذ کرده و تصمیمات مشخص را به سطوح پایینتر محول می سازند و در سایر موارد از مشاوره بهره گیری می نمایند .

[1] Reddin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد