متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول رهبری موفق

1-تصمیم گیری در محل : تصمیمات بایستی به وسیله کسانی اتخاذ گردد که در محل هستند (یعنی به مشتری ، محصول یا خدمات نزدیکترند )هر چه تصمیم گیرندگان از محل دورتر باشند کیفیت کار تنزل می یابد و هزینه بیشتر می گردد نتایج عبارتند از(احمدی،1383: 55) :

الف) در سازمان موفق تصمیم گیرندگان در محل هستند و با مشتریان محصولات یا خدمات تماس مستقیم دارند اما در شرکت رو به زوال این گونه نیست .

ب) تصمیم گیری دستوری ،آن می باشد که شرکت در مراحل رشد نیافتگی و زوال شدید می باشد تصمیم گیری مبنی بر اتفاق نظر ، علامت بلوغ و سلامت شرکت می باشد .

ج)تضاد درونی در نتیجه افزایش کنترل پدید می آید کنترل موجب ترس می گردد و ترس تصمیمات را به سمت بالای سازمان سوق می دهد و خلاقیت را از بین می برد .

2- وحدت و تنوع : فرهنگ های در حال پیشرفتدارای خصوصیات متنوعی می شوند رهبران بایستی استعداد و خصوصیات و رفتار های گوناگون را وحدت بخشند نتایج ناشی از این اصل (هاشمی ، 1381: 64) :

الف) رهبران بایستی در گرایش به جذب و بهبود شخصیتها و مهارتهای مشابه شدیداً مقاومت کنند .

ب) گروه ها از طریق تصمیم گیری و اتفاق نظر بالاترین کیفیت را به دست می آورند .

اتفاق نظر هنگامی بسیار ارزشمند می باشد که نمایانگر عقل و درایت مشترک مشارکت کنندگان با نظرات و تجربیات مختلف باشد .

3-روحیه : شرکت ماهیتاً هم مادی هستند هم معنوی در جوانیشان بیشتر دارایی ها معنوی دارند تا مادی در سراشیبی پیری بر عکس می باشد نتیجه این اصل عبارتند از  :

الف) وظیفه رهبران می باشد که روحیه وحدت طلبی ، مبارزه جویی و پاداش دادن را تقویت کنند .

ب) یک سازمان سالم ، دارایی های معنوی و مادی را به گونه یکجا نگهداری می کنند رهبران بایستی نیاز به هر دو را درک کنند .

ج) کاهش در روحیه یک فرهنگ منجر به تقلیل در ثروت مادی می گردد (مشبکی، 1385: 124) .

4-خلاقیت : مهمترین وظیفه یک کسب و کار این می باشد که محصولات ، خدمات و وسایل تولید جدید و با کیفیت بهتر ابداع کند نتیجه این اصل عبارت می باشد از  :

الف) رهبری بایستی خلاق باشد تا خلاقیت را بر انگیزد .

ب) تغییر ، جوانی و انرژی تا زمان مرگ لازمند .

ج) قابلیت انعطاف ، چالش و جریان عیان اندیشه ها و ارتقا خلاقیت ضرورت دارند (گرجی، 1386: 96).

5-صلاحیت تخصصی: دانش و مهارت های تخصصی را بایستی مصرانه طلب نمود وقتی دانش و مهارت به دست آمد مهارت ها را بایستی تلفیق نمود نتایج عبارتند از :

الف) روش کارآمد از صلاحیت تخصصی ممکن می باشد به روش های غیر کار آمد نیز منتج گردد .

ب)بالاترین صلاحیت فنی در صورتی که در خدمت مشتریان داخلی و خارجی قرار گیرد مزیت رقابتی را به دنبال دارد .

ج) کارکنان در همه رده های سازمانی بایستی برای دستیابی به هدف مشترک به عنوان مکانیزم پدید آورنده انسجام در گروه ها یا تیم های کوچک کار کنند (فیضی، 1387: 76) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- اداره کار آمد : همچنان که متمایز سازی افزایش می  یابد دستیابی به انسجام و عملکرد اداره کارآمد ضروری می گردد نتایج این اصل عبارتند از :

الف) هر چه در سازمان نا همسانی بیشتر گردد نیاز به اداره کار آمد نیز زیادتر می گردد .

ب) امور اداری گرایش به افزایش دارد مگر اینکه عمیقاً توسط رهبری کنترل گردد .

ج) چنانچه امور اداری کنترل نشود به گونه غیر قابل اجتناب به دیوان سالاری ( کاغذ بازی ) و کاهش خلاقیت و نقصان گرفتن توانایی ایجاد ثروت ، منتج می گردد (طرقی و اسماعیلی ، 1385: 103) .

7-چالش و پاسخ گویی : وظیفه رهبران عبارتند از خلق یا تشخیص چالش های ( چالش) کنونی ، پاسخ گویی خلاق به این ها و اجتناب از شرایط راحت طلبی ، نتایج از این اصل:

الف) کوشش ، حاصل درک چالش و پیش بینی ، پاسخ موفقیت آمیز می باشد .

ب) تشخیص و پاسخ گویی به چالش مستلزم داشتن فرهنگ پویایی می باشد که هیچگاه ایستا نباشد .

ج) اتکا با پاسخ موفقیت آمیز دیروز در رویارویی با چالش تازه ، منجر به سقوط می گردد (شیرازی، 1389: 50)  .

8- وحدت و تنوع: فرهنگ های در حال پیشرفت دارای خصوصیات متنوعی می شوند رهبران بایستی استعداد و خصوصیات و رفتار های گوناگون را وحدت بخشند نتایج ناشی از این اصل :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد