متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری سبک رهبری دانشی

اگر تا چندی پیش مدیریت دانش موضوع جالب توجهی در “کانون های تفکر بود، اکنون سخن از رهبری دانش به میان آمده می باشد و توجه اندیشمندان فعال در قلمروهای مدیریت و اطلاع رسانی را به خود جلب نموده می باشد. البته این دو موضوع جدای از یکدیگر نیستند و در بسیاری از مباحث همپوشانی دارند. رهبری دانش حاکی از تغییر چشمگیر چالش های فرا روی مدیران طی سال های اخیر می باشد. امروزه کاملاً محتمل می باشد که هیچ عاملی به اندازه ارزش آفرینی نمی تواند منشأ تغییرات و تحولات بنیادین در یک سازمان گردد. شاهد و مبنای چنین ادعایی علاقه و تمایل روز افزون سازمان ها به یافتن راههای جدیدی می باشد که می توانند به وسیله آن ها ارزش بیشتری را عاید سازمان خودشان نمایند (آرگریس[1] ، 1982) .

2-1-40-1- چه کسی رهبر دانشی می باشد؟

بدون شک رهبران دانش شکل جدیدی از مدیران سازمانی هستند. این مدیران کاملاً در نمودار های مرسوم سازمانی نمی گنجند. این دسته از مدیران اغلب در نقاط اتصال درون سازمان ها و درست در مرز اشتراک بخش ها و واحدهای سازمانی پیدا نمود می شوند. پست های فرماندهی و کنترل سازمان نیز معمولاً خالی از این نوع مدیران نیستند(استاگدیل[2] ، 1984: 12).

ارایه تعریفی برای رهبر دانش مستلزم پذیرش و داشتن درک واقع بینانه از این عنوان می باشد. همچنین مستلزم آن می باشد که یک فرد فرهیخته به هنگام شنیدن این اصطلاح، مسؤولیت های مدیریت دانش را متمرکز بر توسعه کارکردها و راه حل های مدیریت دانش در نظر آورد. پرسشی که درست در همینجا مطرح می گردد این می باشد که “آیا ما واقعاٌ به رهبری دانش نیاز داریم؟” یا اینکه “چه نوع رهبری دانشی مورد نیاز ماست؟”. با آگاهی از انواع رهبران دانش می توان بر اساس تأثیر آنان تعریف درستی را از هر یک ارایه نمود ومتناسب با نیاز سازمان خود از آنان بهره برداری نمود (باس[3] ، 2000: 20).
در یک مطالعه چند جانبه که توسط گروه دلفی صورت گرفت، روشن گردید که در اقدام رهبر دانش طیف گسترده ای از پست های سازمانی را بدون در نظر داشتن عنوان پذیرفته شده سازمانی در بر می گیرد و شامل کارکردها و ویژگی های مشابهی می باشد .برجسته ترین وِیژگی عبارت می باشد از تجربه ترکیبی تجارت و فناوری اطلاعات، چیزی که حداقل به ده سال تجربه کاری در هر دو حوزه نیازمند می باشد. همچنین برخورداری از تفکر سازمانی و علاقه به سطحی از کار و فعالیت که توسعه یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر آن می باشد. این رهبران بایستی ضمن رعایت ارتباطات جاری در سلسله مراتب سازمانی، شبکه های غیر رسمی را در جهت ایجاد سازمآن های غیر رسمی و پنهان تقویت نمایند. از طریق همه این کانالهاست که رهبران دانش می توانند روش ها و سیستم های جدید را برای ترغیب دانش پژوهان به رقابت با فراهم کنندگان دانش معرفی نمایند(کهن[4] ، 1998).

[1]  Argriss

[2] Stagdil

[3] Bass

[4] kohn

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد