متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری رهبری تحول گرا

بیشتر نظریه های رهبری مانند مطالعات ابالت اوهایو ، الگوی فیدلر ، نظریه مسیر – هدف ، الگوی رهبری مشارکتی و الگوی رهبری موقعیتی هرسی و بلانچارد در مورد رهبران عملگرا[1] ارائه شده اند . این رهبران به پیروان خود انگیزه می دهند آنان را در جهت اهداف تعیین شده ( با شفاف کردن تأثیر و نیاز های کاری ) هدایت می کنند . اما نوع دیگری از رهبران هم هستند که پیروان خود را ترغیب می کنند . که به خاطر سازمان از علایق خود بگذرند و قادرند نفوذ عمیق و فوق العاده بر پیروان خود داشته باشند . اینان رهبران تحول گرا[2] هستند که به مسائل و نیاز های پیروان برای پیشرفت توجه دارند ، آگاهی پیروان را در مورد امور ( با راهنمایی آن ها تا به مسائل کهنه به شیوه نو نگاه کنند ) تغییر می دهند ، و توانایی تهیج ، ایجاد انگیزه و تلقین به پیروان برای اعمال کوشش اضافی برای دست یافتن به اهداف را دارند . نباید به رهبران عملگرا و تحول گرا به عنوان دو توجه متضّاد برای انجام امور نگریست . رهبری تحول گرا بر پایه رهبری اقدام گرا بنا می گردد . رهبری تحول گرا موجب نوعی کوشش و عملکرد از سوی کارمند می گردد که رهبری اقدام گرا به تنهایی قادر به ایجاد آن ها نیست . به بیانی دیگر ، رهبری که در افراد تحول ایجاد می کند چیزی بیش از یک رهبر کاریزماتیک می باشد . یک رهبر کاریزماتیک ناب ممکن می باشد از پیروان خود بخواهد که از دیدگاه های جدید و خلّاق به دنیا نگاه کنند و پیش تر نرود اما یک رهبر تحول گرا ، پیوسته کوشش می کند به افراد این توانایی را بدهد که بتوانند امور متداول و حتی اموری را که رهبر بنیان نهاده می باشد را زیر سوال ببرند . شواهد موجود نشان می دهد که رهبران تحول گرا در مقایسه با رهبران اقدام گرا برتری های زیادی دارند و موفق هستند ( تونی کپین برگر[3] ، ترجمه پارسائیان ،1383: 159).

2-1-39- ویژگی رهبران تحول گرا

1-فرهمند : در ذهن افراد تصویری جالب از خود خلق می کنند و چنین نمایند که ماموریت مهمی به عهده دارند به افراد تلقین می کنند که به آن ها تکریم بگذارند . وجودشان را مایه افتخار خود بدانند و به آن ها اعتماد و اطمینان داشته باشند .

2-الهام بخش : امید ها و نوید های زیادی می دهند . برای تاکید و در نظر داشتن بعضی از امور از ایما و تصریح بهره گیری می کنند و به بیانی ساده از هدف و مقاصد بزرگ سخن می گویند .

3-به بصیرت پیروان می افزایند : موجب افزایش دانایی و بصیرت پیروان می شوند ، امر به خود گرایی می کنند و برای حل مسائل برای رعایت دقت دستور می دهند .

4-ملاحظات فردی : شخصاً به مسائل رسیدگی می کنند ، به هر یک از کارکنان و زیر دستان توجهی خاص می نمایند همانند یک مربی اقدام می کنند و توصیه های لازم را می نمایند (گیورگیان و تدبیری ، 1384: 138).

[1]  Transformational  leaders

[2] Transactional  leaders

[3] Tony K.berger

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد