متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری سازش و واکنش

این نظریه بیانگر این موضوع می باشد که مدیر آغاز بایستی خود را با اجزای تشکیل دهنده سیستم نظیر اوضاع و احوال ، پیچیدگی ، اندازه تکنولوژی و مانند آن ها که سازمان را در بر میگیرند سازگار کند و بعد در برابر آرزوها ، تقاضا ها و نیاز های کسانی که با او مراوده دارند از خود واکنش نشان دهد پژوهشگران که در زمینه « سازش» رهبری مطالعه کرده عقیده دارند که رهبری را بایستی در سیستمی بزرگتر نظاره نمود . به عنوان مثال هنگامی که شغل پیچیده و تکنولوژی بسیار پیشرفته می باشد رهبران تمایل بیشتری به استبداد رای از خود نشان می دهند . همچنین هر قدر اوضاع و احوال رسمی تر و غیر شخصی تر باشد رفتار رهبر منسجم تر و سازمان یافته تر خواهد بود . پس سبک رهبری را می توان از نوع کار در جریان و هنجار غالب درمورد چگونگی رفتار رهبر تشخیص داد (گیوریان و تدبیری ، 1384: 136) .

2-1-36- تئوری ارتباط عمودی دو نفره (VDL1 )

این تئوری را لوتانز[1] مطرح نمود . او بر این باور بود که رهبری یک فرآیند تبادلی بین رهبر و پیروان اوست یعنی تاثیر فرودستان به رهبران و رفتار آن ها ، به اندازه تاثیر رهبران بر رفتار فرودستان می باشد . بر پایه ارتباط عمودی دو نفره ، رهبران با فرودستان مختلف رفتار متفاوتی دارند . به ویژه رهبران و فرودستان یک ارتباط دو طرفه ایجاد می کنند که بر رفتار هر دوی آن ها تاثیر دارد. مثلاً رهبران به فرودستانی که تعّهد بیشتری به کار می برند ، سهم بیشتری از منابع شغلی خود (اطلاعات ، اطمینان ، توجّه) را اختصاص می دهند ، اما با کسانی که چنین عملکردی را ندارند ، این گونه رفتار نمی کنند ، بعد از گذشت زمان ، رهبر بعضی از فرودستان را « خودی » و بعضی را « غریبه » تلقّی خواهد نمود ، و با این قیاس با آن ها رفتار خواهند نمود . فرودستانی که در گروه خودی جای می گیرند، اغلب در سازمان مسئله ای ندارند و رهبران را با این دید می بینند که به تمام نیاز های آنان پاسخ می دهند و به همین دلیل مسئولیت بیشتری قبول می کنند و وفاداری بیشتری نشان می دهند . اما افراد گروه غریبه عقیده متفاوتی نسبت به سازمان و رهبر پیدا می کنند ورضایت خاطر و عملکرد مطلوبی نخواهند داشت . این تفاوت در ارتباط رهبر و کارکنان ، بر بهره وری ، رضایت شغلی و سایر فرآیند های سازمانی تاثیر دارد (اسدی ، 1386 : 186).

2-1-37- تئوری رهبری تیمی

رهبری در گروه های سازمانی یا تیم های کاری یکی از مشهورترین و رو به رشد ترین ابعاد تئوری رهبری و پژوهش در زمینه آن می باشد . تیمها گروه های سازمانی ترکیب شده از اعضای وابسته به هم و دارای اهداف عمومی مشترکند که برای رسیدن به این هدف ها بایستی فعالیت های خود را با هم متناسب کنند .

با افزایش تیم های عملیاتی سازمانی و توسعه تأثیر آن در ساختار سازمان های پیچیده و در حال تغییر ضروری می باشد که تأثیر رهبری در داخل این تیم های جدید خوب فهمیده گردد تا از موفقیت تیم مطمئن و از شکست اجتناب گردد . رهبری تیمی بر دیدگاه وظیفه ای تاکید دارد . این دیدگاه کوشش می کند بر نظریه وظایف ضروری بخصوص درمورد کار گروهی سازمانی تاکید کند تا مطمئن گردد بهره وری به استاندارد های لازم می رسد و گروه خود را تنظیم و در رشد فردی دخالت می کند . این وظایف لازم نیست به وسیله رهبر اجرا گردد . یک گروه بالغ با اعضای مجرب ممکن می باشد خود به خوبی از عهده این وظایف بر آید . مادام که نیاز های ضروری تیم تامین گردد رهبری چه به صورت فردی و چه به صورت تیمی موثر واقع می گردد . دیدگاه وظیفه ای رهبری تیمی برای کمک به سازمان و رهبر طراحی شده می باشد . رهبران قادر خواهند گردید بدانند چگونگی به تیمها در کار یا معضلات میان شخصی کمک کنند و سازمان ها نیز قادر خواهند گردید بدانند چگونه رهبر تربیت شده ای را انتخاب کنند تا پاسخگوی انواع نیاز ها در سراسر سازمان باشد . اثبات توجه وظیفه ای آن می باشد که رهبر آن چیز که لازم می باشد انجام می دهد تا از نیاز های ارضا نشده[2] گروه مراقبت کند ( انوری،1386: 76 ).

[1] Luthansfred

[2] Unmet needs

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد