متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تئوری رهبری عملی و خلّاق (باس[1])

یکی از دیدگاه هایی که مورد توجه قرار گرفته وجود افرادی می باشد که اثرات استثنایی بر سازمان دارند این افراد را رهبران کاریزما 0ایجاد کننده تحول در دیگران ) می نامند . برنارد باس در تحقیقی که روی رهبران کاریزما انجام داد با دو نوع رفتار رهبران روبرو گشت0 قاسمی ، 1382: 333).

رهبرانی که رفتار عملی دارند یا به اصطلاح مرد اقدام هستند ، آن چیز که را که زیر دستان بایستی انجام دهند تا به هدف های خود و سازمان برسند مشخص می کنند نیاز ها و شرایط را طبقه بندی می نمایند و زیر دستان را یاری می دهند تا اعتماد به نفس پیدا کنند و از طریق افزایش فعالیت های لازم به هدف های خود برسند برعکس رهبرانی که موجب تحول می گردند (رهبران خلاق) به ما تفهیم می نمایند تا به ارزش کاری که انجام می دهیم پی ببریم چنین احساسی در ما القا می گردد که به خاطر تیم سازمان یا یک نهاد بزرگتر به منافع شخصی خود تعالی ببخشیم ، یعنی نیاز های خود را در سطحی عالی تر مطرح سازیم مناعت طبع داشته باشیم و در صدد خود شکوفایی بر آییم (باس، 1995: 255).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-32- تئوری مهارتهای رهبری (بوید[2])

بوید با ارائه و اصلاح تئوری رهبری کاریزما تغییراتی را پیشنهاد می کند که بایستی در ساختار و استراتژی ایجاد گردد تا موجب پیدایش نسل جدیدی از رهبری گردد که بتواند با مهارت های ویژه موجب تحقق اهداف سازمان گردد این مهارت های جدید رهبری عبارتند از :

الف) مهارت در آینده نگری : یعنی رهبر بایستی در انتظار تحول و دگرگونی در محیط باشد .

ب) مهارت در وسعت بخشیدن به گستره و میدان دید : یعنی تشویق افراد و ارائه نمونه جالب برای ترغیب گروه تا طبق هدف های رهبری یا هدف های مشترک یک گروه بزرگتر اقدام کنند .

ج) مهارت در تجانس ارزش ها : یعنی نیاز به ایجاد تماس و لمس نیاز های اقتصادی ، امنیتی روانی و روحی و فیزیکی افراد تا بتوان آن ها را بر مبنای هدف ، ارزش و انگیزه مشارکت تحریک نمود .

د) مهارت در اعطای اختیارات یا دادن قدرت به دیگران : یعنی تمایل به سهیم کردن افراد در قدرت انجام این کار به شیوه ای موفقیت آمیز .

ه) خودشناسی: یعنی بازگشت به خویشتن با شناخت مهارت های شخصی و شناخت چارچوبهایی که رهبر بتواند در آن چارچوب یا از دیدگاه نیاز های خود هدف ها و نیاز های کارکنان و اعضای سازمان را درک کند (بوید، 1997: 121).

2-1-33-  تئوری قدرت مرجعیت (هاوس[3])

در تئوری هاوس گفته می گردد که رهبران کاریزما از نظر قدرت مرجع در سطح بسیار بالایی هستند رهبر کاریزما دارای سطح بسیار بالایی از اعتماد بنفس و اعتقاد راسخ در باورها و اعتقاد معنوی و صحت و درستی عقاید خود می باشد یا دست کم می تواند پیروان خود را متقاعد سازد که دارای چنین اعتماد به نفس می باشد و چنین اعتقاد راسخی دارد .هاوس بر این باور می باشد که یک رهبر کاریزما می تواند دارای دیدی عالی یا هدفی متعالی باشد او می تواند پیروان را وادار کند انرژی خود را در آن راه به مصرف برسانند و تعهد زیادی در جهت تامین آن هدفها داشته باشند . یک چنین رهبری دقت می کند تا با ارائه تصویری از موفقیت ها و شایستگی ها در رفتار و ارزش های خود به صورت یک الگو در آید می تواند به پیروان خود امید ها و نوید های زیادی بدهد و آنان را متقاعد سازد که اعتماد به نفس داشته باشند که در نتیجه برای رسیدن به هدفها و انتظارات خود با تمام توان در آن راه کوشش خواهند نمود (قاسمی، 1382: 335).

[1] Bass

[2] Boyd

[3] Havs

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد