متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تئوری رهبری فرهمند (کاریزماتیک[1])

کانگر و کانن گو[2] در سال 1987نظریه رهبری فرهمند را ارائه کردند. این نظریه برگرفته شده از نظریه اسنادی رهبری می باشد . این نظریه اظهار می کند اگر زیر دستان رفتار های خاص را از رهبر ببینند ، تواناییهای ویژه ای را به او نسبت می دهند که آن ها را از غیر رهبران متمایز می سازد . کاریزما یک واژه یونانی می باشد ، به معنای هدیه الهام شده الهی از قبیل توانایی انجام معجزه یا پیش بینی حوادث آینده . ماکس وبر جامعه شناس معتقد می باشد این واژه برای توصیف یک شکل نفوذ نه بر مبنای اختیار سنتی یا رسمی بلکه بر مبنای ادراکات زیر دست مبنی بر اینکه رهبر دارای ویژگی های استثنایی می باشد ، می باشند . به اعتقاد وی ، کاریزما هنگام وجود یک بحران اجتماعی رخ می دهد . یک رهبر با ویژگی شخصیتی استثنایی ظهور می کند و دیدگاهی اساسی برای حل بحران ارائه می نماید (یوکل[3] ، 2000: 72).

رهبری فرهمند ، رهبری می باشد که روابط خاص رهبر پیرو را توسعه داده و زیردستان را به شیوه های فوق العاده بر می انگیزد( شرموهورن[4]، ترجمه فارسی ، 1379: 244).

تاکنون نویسنده های مختلفی کوشیده اند تا ویژگی های شخصیتی یک رهبر فرهمند را مورد شناسایی قرتر دهند . رابرت هاوس سه ویژگی این گونه رهبران را شناسایی کرده می باشد که عبارتند از : اعتماد به نفس ، تسلط بر خویش و اعتقاد راسخ به باور ها و عقاید شخصی .

کانگر و کالن گو (1998) ویژگی های رهبر فرهمند به تبیین زیر اظهار می دارند :

1-اعتماد به نفس .

2-دیدگاه بلند .

3-قدرت اظهار دیدگاه به گونه ای قابل فهم برای پیروان .

4-اعتقاد راسخ به هدف ، آمادگی برای پذیرش خطر های بزرگ و از خود گذشتگی در جهت هدف .

5-رفتار خارق العاده و مخالف هنجار های رایج و بهره مندی از نوعی جذابیت خاص.

6-عامل تغییرات اساسی و ناراضی از وضع موجود .

7-شناخت محدودیت ها ( رابینز [5]، ترجمه اعرابی ، 1381: 682).

پژوهشگر دیگری به نام وارن بیتس پس از مطالعه بر روی نود رهبر بسیار موفق ( در آمریکا ) به این نتیجه رسید که این دسته از رهبران چهار ویژگی مشخص دارند :

1-در هدف قاطعیت دارند و در عزم خود راسخند .

2-از سیستم ارتباطی بسیار قوی برخوردار بوده و قادرند دیدگاه یا هدف مورد نظر را به پیروان القا نمایند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-در مسیر خود هیچگاه دچار لغزش نمی شوند و در راه هدف های خود ثابت قدمند .

4-از توانایی های خود آگاهی دارند ( رابینز ، ترجمه اعرابی ، 1381 : 681).

رهبران کاریزماتیک دارای مهارت های زیر می باشند :

الف) مهارت پیش بینی[6]: رهبران در جایگاه های مداوم در حال تغییر بایستی از قدرت پیش بینی برخوردار باشند .

ب) مهارت دیدگاهی[7] : رهبر با در نظر داشتن احاطه اش به مسائل روز بایستی در هدایت سازمان و در جهت کسب اهداف از توانایی تحلیلی رویداد های آتی برخوردار باشد .

ج) مهارت ارزشی[8]: رهبر بایستی ارزش های اجتماعی را شناخته و در این راستا رعایت نکات لازم را در پاسخ به نیاز های مادی و معنوی کارکنان داشته باشد .

د) مهارت های توانمند سازی[9]: رهبر بایستی توانایی اثر گذاری شخصی و تسخیر احساسات کارکنان را در کسب اهداف دارا باشد .

ه)مهارت ادراکی[10]: رهبر بایستی توان درک نیاز های واقعی خود ، زیر دستان و سازمان را داشته باشد تا بتواند ، تلفیق آن ها ، تحرک در جهت کسب اهداف را مضاعف نماید (سید جوادین ، 1382: 450).

رهبری کاریزماتیک دارای ویژگی هائی می  باشد که در نمودار ذیل ویژگی های کلیدی آن ارائه شده می باشد.

[1]Charismatic leader theory

[2]  Kanger&kanango

[3]  yukel

[4] Shermohorn

[5] Rabinz

[6] Anticipatory  skills

[7] Vision  skills

[8] Value  skills

[9]  Empowering  skills

[10] Conceptual  skills

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد