متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

تحقیقات رهبری دانشگاه آیووا

این مطالعات در اواخر دهه 1930 زیر نظر کرت لوئین پدر یونانی گروهی انجام گرفت . مطالعه برای تشخیص تاثیر سه نوع سبک رهبری بر الگوی رفتار اعتراض آمیز پسر بچه ها در یک باشگاه تفریحی طراحی شده می باشد . بدین مقصود گروه های مختلفی از پسران تشکیل گردید و هر گروه پس از چند هفته تحت یکی از سبک های رهبری قرار داده شدند تا همه گروه ها سبک های مختلف استبدادی ، دموکراتیک و بی بند و بار را تجربه نمایند(رضائیان،1387: 320) .

سبک های رهبری مورد بهره گیری در این مطالعات را می توان به تبیین ذیل اختصار نمود(رضائیان،1387: 245) :

1- سبک رهبری دموکراتیک : رهبرف سازماندهی و تعیین فعالیت های گروه را توسط رأی اعضاء انجام می داد . او کوشش می نمود گروه را در رسیدن به هدفهایشان از طریق مشارکت یاری نماید .

2- سبک رهبری استبدادی : این رهبر در مورد پروژه های گروهی از طریق تعیین و تعویض وظایف هر عضو رأساً تصمیم می گرفت و هیچ مشارکتی را در فرآیند تصمیم گیری بر نمی تافت .

3- سبک رهبری بی بند و بار (آزادی مطلق): این رهبر هیچ دخالتی نمی نمود ، رفتار اعضاء را نه تایید می نمود و نه تکذیب . پس هیچ کنترلی بر فعالیت های گروه وجود نداشت و انضباط چندانی هم به چشم نمی خورد .

یکی از یافته های عیان این مطالعه ، رجحان شدید رهبری دموکراتیک به رهبری استبدادی بود همچنین برتری رهبری آزاد بر رهبر مستبد نیز از این یافته ها بود . این مطالعات از نظر تاریخی مهم می باشد زیرا نخستین مطالعاتی بود که به تعیین و مطالعه تجربی تاثیر سبک های رهبری در رفتار گروهی پرداخت (رضائیان ، 1387: 382).

2-1-10- مطالعات رهبری در دانشگاه میشیگان

در این تحقیقات دو مفهوم مورد شناسایی واقع گردید یکی ارتباط مدار (کارمند گرایی) و دیگری وظیفه مدار (تولید گرایی)(حقیقی و دیگران ،1382: 54) .

رهبرانی که طرفدار کارمند توصیف شده اند ، بر جنبه مناسبات شغلی تاکیید دارند . آن ها عقیده دارند هر کارمندی مهم می باشد و به همه کارمندان علاقه نشان می دهند در عین حال فردیت آن ها و نیاز های شخصیشان را می پذیرند .

تولید گراها بر جنبه های فنی شاغل و محصول تکیه دارند ، به کارکنان مانند ابزاری برای رسیدن به اهداف سازمان می نگرند . این دو روش با مفاهیم و افرادی ( تکلیف)و دموکراسی (ارتباط) در زنجیره رفتار رهبر مدل تننبام و اشمیدت هم سو هستند (هرسی و بلانچارد[1] ، ترجمه فارسی ،1388: 107).

نتیجه تحقیقات میشیگان نشان داد که گروههایی که زیر نظر رهبران طرفدار کارکنان کار می کردند در مقایسه با گروه هایی که زیر نظر رهبران یا مدیران طرفدار تولید کار می کردند دارای بازدهی بیشتری بودند . آن ها همچنین دریافتند که موفق ترین رهبران کسانی بودند که روابطی سازنده با زیر دستان داشتند و در امر تصمیم گیری آن ها را مشارکت می دادند و همچنین برای تعیین هدف ها و انجام عملکرد عالی با آنان همکاری می کردند یعنی آنان را درب این امور سهیم می نمودند ( علاقه بند ، 1383: 77).

[1] Hersi & Belanchard

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد