ارتباط به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- اظهار مسأله

مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با در نظر داشتن بحث کیفی آن و همچنین بعنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می باشد. اگر چه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک ابزار بنیادی با انتقادهایی مواجه می باشد اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت یک شرکت از دیدگاه حسابداری و مالی میباشد. بر اساس فرضیات «بازار کارا»[1] و همچنین تحقیقات انجام شده نظاره می گردد که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری بعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و یا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می گردد، توسط حسابداران حرفه‌ای و تحلیل‌گران و مفسران مالی همواره مورد تاکید قرار داشته می باشد. ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری عبارت می باشد از صفت و کیفیتی از اطلاعات حسابداری که مفید بودن و اثر‌بخشی آن را افزایش می‌دهد. در واقع ویژگی‌های کیفی خصوصیاتی هستند که اطلاعات را فراهم شده و گزارشات را برای بهره گیری‌کنندگان قابل بهره گیری می‌سازند. یکی از دو بعد اصلی ویژگی‌های کیفی مربوط بودن می‌باشد، به این مفهوم که اطلاعات برای این که قابل بهره گیری باشند بایستی به نیازهای تصمیم‌گیری بهره گیری‌کنندگان مربوط باشند و اطلاعات آن‌‌گاه دارای کیفیت مربوط بودن هستند که بتوانند از طریق کمک به بهره گیری‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده، یا از طریق تأیید یا اصلاح ارزیابی گذشته آنها، تصمیمات اقتصادی آنان را تحت تأثیر قرار دهند (بهرام‌فر و رسولی، 1387). سود برای اثربخشی بایستی به موقع در دسترس قرارگیرد. به موقع بودن سود، موجب واقعی شدن بازده می گردد و در صورت ارائه در فواصل کوتاه مدت، موجب کاهش ریسک اطلاعاتی[2] می گردد      (نصرالهی، 1389) ..به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی به شمار می رود. به موقع بودن به این مفهوم می باشد که اطلاعات بایستی در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن در دسترس بهره گیری کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی[3] واحدهای تجاری کوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می‌یابد افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از بهره گیری کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می‌دهد.

 

زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی[4] در ارتباط با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه[5] برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه  ارزش واقعی سهام شرکت‌ها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دیاموند و ورچیا،1991: 65).

اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات هست. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می باشد. مدیران شرکت‌های سهامی درمورد ارزش شرکت نسبت به سهامداران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. این امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام می گردد (نوروش 1384، 93).

با در نظر داشتن مطالب گفته شده پژوهش حاضر درصدد مطالعه ارتباط بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و بهره گیری از فرصت رشد[6] به عنوان متغیر تعدیل گر در بازار سرمایه ایران می باشد. به بیانی دیگر هدف از این پژوهش، تعیین این موضوع می باشد که آیا به موقع بودن سود و فرصت رشد اثر مهم و معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی  دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- Efficient Market Hypothesis

2- Information risk

3- Financial Statement

1- Information asymmetry

– Capital market 2

-Growth opportunities 3

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

ارتباط بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران.

1-5-2 اهداف علمی

سنجش به موقع بودن  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش تاثیر گذاری متغیر تعدیل گر فرصت رشد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-3 اهداف کاربردی

1- نتایج این پژوهش می‌تواند مورد بهره گیری گزارشگران مالی و دست اندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.

2- ضرورت انجام این پژوهش پیشبرد شرایط اقتصادی و شناخت بهتر شرایط موجود و کمک به فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری