مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه رای

سیستم و نظام گردشگر از دیدگاه رای دارای دو طیف عرضه و تقاضا و بعضی ساختارها و عناصر و تأثیرات متقابل بر این دو طیف می باشد. این موارد شامل واسطه های گردشگری ( مانند آژانس ها) ساختارهای قانونی، تأثیرات گردشگران بر عرضه  عوامل موثر برتقاضا می باشد. همه موارد مذکور در بستر فرآیندی به نام مسافرت و یا گردشگری اتفاق افتاده و با هم در ارتباط می باشند

از دیدگاه رای، هر یک از بخش های عرضه و تقاضا خود دارای زیر بخش هایی می باشد که در شکل2-1 نشان داده می باشد. نکته مهم در این بخش جایگاه مقاصد گردشگری می باشد که از نظررای مقاصد گردشگری در بخش عرضه قرار می گیرند و دارای ساختاری مشخص می باشند. بر اساس این دیدگاه بخش زیر ساختی و بخصوص حمل و نقل از اجزاء مقاصد گردشگری و در کنار دیگر اجزاء مانند تسهیلات و جاذبه ها و … قرار دارند.

دیدگاه بویونز، نجیدا و مورالس

آنها طی مقاله ای تحت عنوان « به طرف تکامل سیستم مفهومی گردشگری» در سال 2009 به تبیین و تکامل سیستم استنتاجی گردشگری بر اساس توجه نو و انطباق با شرایط جدید و بی نظمی های جدید پرداخته اند. در این مدل عناصر انتروپی، بازدارنده ، هم ایستایی( همگن) ، سناریوهای سیستم و عناصر بی نظمی با جزئیات خود به صورت چتری و حلقه های تو در تو از مرکز( گردشگری) ، سیستم گردشگری را تشکیل داد، که عناصر آنها با همدیگر دارای ارتباط متقابل هستند. در این مدل به گونه نسبی تمامی عناصر موثر و تشکیل دهنده گردشگری اعم از حمل و نقل، اقامتگاه ها، خدمات ترابری و مسافرتی،خدمات پذیرایی، خدمات عمومی و مجانی ، تفریح و فرهنگ و… را مورد مطالعه قرار داده و به درک مفاهیم ذهنی و واقعیت های بیرونی با در نظر داشتن ارزش و اهمیت عناصر گردشگری پرداخته می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسب قرار دارد.

2- آیا امکانات و زیر ساختهای موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه