عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2- مفهوم سود

مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با در نظر داشتن بحث کیفی آن و همچنین بعنوان ابزاری برای تصمیمگیری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می باشد همچنین با مروری بر تاریخچه و ادبیات کهن دانش حسابداری در می‌یابیم که کمتر مفهوم یا پدیده‌ای، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگیر بین فرضیه پرداز‌ها و متفکران حسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته می باشد. اگر چه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک ابزار بنیادی با انتقادهایی مواجه می باشد اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت یک شرکت از دیدگاه حسابداری و مالی می‌باشد. بر اساس فرضیات «بازار کارا»[1] و همچنین تحقیقات انجام شده نظاره می گردد که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری بعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و یا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می گردد، توسط حسابداران حرفه‌ای و تحلیل‌گران و مفسران مالی همواره مورد تاکید قرار داشته می باشد.

اهداف مشخص گزارشگری سود را به تبیین زیر می‌توان برشمرد:

  1. بهره گیری از سود به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت.
  2. بهره گیری از مبالغ تاریخی سود (بنا به اصل بهای تمام شده) برای پیش‌بینی‌های آتی سود شرکت و توزیع سود سهام درآینده.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. بهره گیری از سود بعنوان معیاری برای اندازه‌گیری دستاوردها و همچنین نشانه‌ای از تصمیمات آتی مدیریت.
  5. بهره گیری از سود بعنوان مبنایی برای تشخیص مالیات.
  6. بهره گیری از سود برای مطالعه و ارزیابی قیمت محصولات واحدهایی که مشمول قیمت‌گذاری می باشند.
  7. بهره گیری از سود جهت تخصیص منابع توسط اقتصاددانان .

پژوهشگران و محققین حسابداری اظهار داشته‌اند که «سود حسابداری» مبتنی بر میثاق‌ها و قواعدی می باشد که بایست منطقی و با یکدیگر متناسب باشد. اگر چه این قواعد و میثاق‌ها احتمالاً انعکاسی از مفهوم «سود اقتصادی» نباشد. به هر صورت مفاهیمی نظیر «تحقق درآمد»، «تطابق» ،«حسابداری تعهدی» و «تخصیص بهای تمام شده» را تنها می‌توان بر اساس قواعد دقیق تعریف نمود زیرا این مفاهیم در دنیای واقعی همتایی ندارند و درک شواهد غیرعینی نیز کار دشواری می باشد .

در بیانیه شماره یک هئیت استانداردهای حسابداری مالی (FASB.1)[2] فرض شده‌می باشد که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی می باشد و می‌تواند برای پیش‌بینی گزارشات آتی مورد بهره گیری قرار گیرد. دیگر صاحبنظران بر این اعتقادند که سود حسابداری از لحاظ کلی، اطلاعاتی مربوط درمورد مدلهای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان محسوب می شوند .

طبق رویکرد سنتی ارزشیابی دارایی‌ها و بدهی‌ها تنها در صورتی که منتج از معاملات، عملیات و سایر رویدادهای مالی باشد مبنای ثبت قرار می‌گیرد. در سطح معانی، سود بعنوان معیار کارایی شرکت به شمار می رود. همچنین با مباحث مطرح شده در ارتباط با مفهوم سود در سطح ساختاری و معانی و رفتاری آشنا خواهیم گردید. خاطر نشان می گردد که هنوز متفکران حسابداری به تعریف جامعی که مورد توافق همگان باشد نرسیده‌اند. در زیر مفاهیم متفاوت سود در سه سطح مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

2-2-1 مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاریف)[3]

حسابداران سود حسابداری را معیاری برای تفسیر رویدادهای دنیای واقعی(سود اقتصادی) می‌دانند اما معمولاً اصول و قواعد حسابداری بر مفروضاتی بنا شده‌اند که ممکن می باشد با پدیده‌های دنیای واقعی یا با آثار رفتاری مرتبط نباشد. پس سود گزارش شده توسط شرکت‌ها محصول نهایی بهره گیری از روش‌های متفاوت حسابداری می‌باشد که بیانگر نتیجه فعالیت‌های شرکت می‌باشد. بعضی از پژوهشگران بر این عقیده‌اند که بهره گیری‌کنندگان از گزارش سود بایست توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و بهره گیری می باشد که نحوه اندازه‌گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد.

2-2-2 مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی)[4]

طبق این سطح، سود یکی از مفاهیم اقتصادی می باشد که حداکثر کردن آن تحت شرایط معین ساختار بازار، تقاضا برای محصول و اقلام بهای تمام شده ورودی مورد بحث قرار می‌گیرد. در این جا سود به عنوان معیار کارایی در نظر گرفته می گردد. عملیات کارآمد واحد انتفاعی بر جریان جاری سود سهام و همچنین بر به کارگیری سرمایه برای تامین جریان آتی سود سهام اثر می‌گذارد. پس تمام سهامداران به ویژه سهامداران عادی به کارایی مدیریت علاقه‌مند می‌باشند. هدف اندازه‌گیری کارایی واحد انتفاعی در بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی به تبیین زیر انعکاس یافته می باشد: «گزارشگری مالی بایستی اطلاعاتی را درمورد عملکرد مالی واحد انتفاعی طی دوره مالی ارائه کند». یکی از مفاهیم تفسیر شده از واژه کارایی معرف توان نسبی واحد انتفاعی در به دست آوردن حداکثر محصول از مصرف مقدار معینی از منابع و یا تحصیل مقدار معینی محصول از مصرف حداقل منابع و یا ترکیب بهینه منابع در قبال تقاضا و قیمت معین برای محصولات به نحوی می باشد که موجب تحصیل حداکثر بازده برای مالکان گردد، می‌باشد. ضمناً کارایی به هدف واحد انتفاعی نیز بستگی دارد.

[1] – Efficient Market Hypothesis

[2] – Financial Accounting Standards board

[3] – Syntactical level

[4] – Semantical level

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

ارتباط بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران.

1-5-2 اهداف علمی

سنجش به موقع بودن  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش تاثیر گذاری متغیر تعدیل گر فرصت رشد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-3 اهداف کاربردی

1- نتایج این پژوهش می‌تواند مورد بهره گیری گزارشگران مالی و دست اندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.

2- ضرورت انجام این پژوهش پیشبرد شرایط اقتصادی و شناخت بهتر شرایط موجود و کمک به فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری