مطالعه توان های طبیعت گردی سوادکوه

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه کاسپار

کاسپار گردشگری را همانند سیستمی بار مشتمل به ساختار داخلی اعم از زیر سیستم های موضوعی و فرعی با سیستم فرادست متشکل از محیط های اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی، فناوری و اکولوژی که دارای ارتباط متقابل با یکدیگر هستند، به شمار می رود. وی عقیده داشت، نباید ساختار داخلی سیستم جدا از محیط فرادست در معنا و مفهوم آن مطالعه گردد همین واقعیت که بشر در کانون رویداد گردشگری قرار دارد، ما را وادار می سازد که از مطالعه بخشی و گسسته چشم پوشی کنیم . ما بایستی خودمان را از اندیشه تک بعدی نگر، بارها ساخته و درصدد برآییم حد الامکان به گونه یکپارچه به مسائل بپردازیم( 12-10 : 1975 و  کاسپار / مومنی / 1386: 23)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل کاسپار بر اساس طبقه بندی بنیادین مدل های گردشگری در زمره ی مدل های نظری – سیستم کل و از گونه تشریحی می باشد.

دیدگاه هولدن

هولدن ، مانند اندیشمندانی می باشد که گردشگر را به عنوان یک سیستم ورد توجه قرار می دهد . او با نمایش گذاشتن عناصر مختلف سیستم گردشگری، اهمیت داده ها سیستم گردشگری در چشم انداز محیطی، منابع انسانی و طبیعی را متذکرو برجسته می نماید. وی معتقد می باشد درون سیستم گردشگری سه بخش زیر سیستم، یعنی زیر سیستم مقصد، جاذبه های طبیعی و فرهنگی برای جذب گردشگر مهم می باشد، که منجر به خروجی سیستم می گردد. داده های خروجی سیستم وابسته به درآمد و علاقه گردشگران می باشد که تغییرات فرهنگی و محیطی جامعه را به دنبال خواهد داشت(هولدن،2008،13  )

مدل ارائه شده از طرف هولدن بر پایه نظریه سیستمی می باشد این مدل درطبقه بندی مدل های نظری سیستم های کل از گونه پیش بینی کننده و اثرات اکولوژیکی می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در جایگاه مناسب قرار دارد.

2- آیا امکانات و زیر ساختهای موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد