مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

حریم شبکه های ارتباطی

1 – ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات تا عمق 150 متر، از بر حریم راه در طرفین جاده های کمربندی واقع در حریم شهرها و هم چنین ایجاد هر نوع راه دسترسی هم سطح به جاده های مذکور ممنوع می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 – احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات در طرفین کلیه راه های بین شهری واقع در محدوده و حریم شهرها به عمق 150 متر از بر حریم قانونی راه و هم چنین ایجاد راه های دسترسی هم سطح به جاده اصلی ممنوع می باشد، مگر در مورد کاربری های خاص که هم محل کاربری و هم راه های دسترسی لازم عیناً در قالب طرح های مصوب جامع و تفصیلی و هادی ترسیم شده یا ضوابط مربوط به آن ها تعیین شده باشد. (منبع قبلی، ص87)

 

4-2-6. مقررات مربوط به همجواری و دسترسی های مجاز کاربری های مختلف

  • همجواری واحدهای آموزشی با بیمارستان ها و مراکز درمانی که دارای بخش های بستری می باشند ممنوع می باشد.
  • ایجاد تمهیدات ویژه دسترسی طبق مقررات و مشخصات فنی مجاز در احداث بزرگراه ها، آزاد راه ها و راه های اصلی جهت دسترسی به پارک های جنگلی، مراکز بزرگ تفریحی، مراکز ورزشی، نمایشگاه های بزرگ فصلی، کاربری های با وسعت زیاد درشت دانه، پارکینگ ها، پایانه های حمل و نقل، پمپ بنزین ها و موارد مشابه دیگر طبق ضوابط وزارت راه و ترابری الزامی می باشد.
  • در ایجاد مسیر سرویس برای کاربری های پر تردد از بزرگ راه ها، رعایت حداقل 130 متر تا در ورودی و 215 متر از در ورودی تا بخش خروجی الزامی می باشد. این مقدار برای راه های اصلی به ترتیب 90 و 80 متر می باشد. (منبع قبلی، ص89)

 

4-3. پهنه های فضای ورودی شهر

همان گونه که گفته گردید ورودی شهر پهنه ایست که یک مسیر حرکتی را شامل، جریان ورود و خروج به از شهر را میسر می سازد که مهمترین کارکرد آن، ایجاد حس ورود به شهر در بهره گیری کنندگان می باشد. در واقع در اقدام ورود و خروج به / از شهر، جهت ایجاد حس ورود و خروج، به مقصود پرهیز از یک مرتبگی لازم می باشد تبدیل پذیری از فضای بیرون به درون و بالعکس به صورت تدریجی صورت گیرد. این احساس ماحصل تعامل سه پهنه ی خارجی، میانی و داخلی با سه مفهوم ورود ادراکی، ورود بصری و ورود فیزیکی می باشد. این مفاهیم هر یک در بخشی از عرصه مبادی ورودی محقق می شوند.

پهنه اول و یا پهنه خارجی به عنوان یک پهنه ی نیمه مستقل با دارا بودن بیشترین ویژگی های طبیعی نسبت به سایر پهنه ها، مخاطب را به لحاظ روانی منتظر ورود به شهر می کند. بدین گونه که با تغییر در بافت کالبدی و فعالیتی حاشیه محور (مانند کارخانجات، سیلو) و همین گونه تغییر در جریان حرکتی وسایل نقلیه، مخاطب برای ورود به محدوده شهر آماده می گردد. این پهنه در مفهوم درونی پدیده ورود ادراکی تلقی می‎گردد.

پهنه دوم و یا پهنه میانی به عنوان یک پهنه مستقل، مفصلی می باشد بین دو پهنه خارجی و داخلی که محیط طبیعی پهنه خارجی را به محیط مصنوع پهنه داخلی پیوند می دهد. در این پهنه با دیده شدن اولین نشانه‎های بصری از شهر همچون دورنمای شهر و یا تغییرات متداوم بافت کالبدی پیرامون محور مخاطب وارد پهنه ورود بصری می گردد.

پهنه سوم و یا پهنه داخلی، پهنه نیمه مستقل دیگری می باشد که با ویژگی های مصنوعی بیشتر، ارتباط پهنه میانی را با عناصر مصنوعی شهر میسر می سازد. در واقع تداوم حس نزدیک شدن به شهر که در پهنه میانی پدیدار می گردد. به حس حضور در شهر در این پهنه مبدل می گردد. براساس مخاطب وارد پهنه ورود فیزیکی می گردد و خود را در شهر می یابد.  منبع:(دانش پور، و دیگران، 1393، ص10).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه