عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

توقعات موضوعی از ورودی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شخص در هنگام ورود به شهر انتظار دارد پذیرفته گردد و احساس غریب زدگی نکند. پس پذیرندگی توقعی می باشد که از ورودی یک شهر انتظار می رود داشته باشد. شخص در هنگام ورود به شهر علاوه بر اینکه می خواهد نیازهای خود را بر آورده کند نیاز به شناسایی سریع مسیرها و تصمیم گیری دارد. از این‎رو خوانایی یکی دیگر از توقعات موردی از ورودی شهر به شمار می رود. فرد یا افراد انتظار دارند که به هنگام ورود به یک شهر با خصوصیات، ویژگی ها، و عناصر شاخص آن منطقه بر خورد کنند.

در شهر امروز نیز ورودی بایستی جزو از استخوان بندی شهر باشد که در پیوند با بافت شهر می باشد و بایستی محل انتقال و تبدیل کارکردهای برون شهری به عملکردهای درون شهر باشد و به وجود آورند. سلسله مراتب ورود چه از لحاظ عملکردی، یا اتصال به فضاهای عمومی تر و شالوده اصلی شهر و از آنجا به درون بافت‎های شهری و محله ها، و چه از نظر بصری به وسیله محصور شدن تدریجی فضا و تبدیل تدریجی آن به فضاهای شهری، از سوی دیگر به دلیل گستردگی شهر امروز و همچنین سرعت وسایل نقلیه، که موجب درک فضای بیشتر در مدت زمان کوتاه تر می گردد، فرم شهر در محل ورود بایستی نمایانگر و پذیرای ورود باشد و به شکل یک بافت شهری متشکل از فضاهای متوالی که رفته رفته محصورتر می شوند. درآید.

به تعبیر دیگر ورودی بایستی در مقیاس شهرهای امروز بوده و دیگر نمی تواند منحصر به یک بنا، یک فضا یا یک دروازه باشد؛ گرچه در شهرهای قدیم هم فضاهای قبل و بعد از دروازه جزو ورودی شهر بوده اند با کارکردهای ورودی.

همچنین در شهرهای ایرانی به ویژه در دوران شکوفایی شهرنشینی، به تناسب جهت ورود و اهمیت ورودهای شهر، عملکرد هایی در این اماکن شکل می گرفت که هم سلسله مراتب ورود را پدید می آورد و هم نیازهای وارد شوندگان را مرتفع می ساخت. به همین ترتیب در شهر امروز نیز با در نظر داشتن شرایط زمان بایستی عملکردهایی سازمان یافته در ورودی شهر واقع شوند که پاسخ گوی نیازهای ورود باشند. اما از آنجا که این عملکردها هم در خدمت وارد شوندگان به شهر و هم در خدمت عبور کنندگان از شهر می باشد، بایستی ترتیب قرارگیری آنها رعایت گردد تا ترافیک عبوری بی جهت به داخل شهر منتقل نگردد.

توقعات مزبور معطوف به ورودی هر نوع فضایی می باشد. اولین توقع از هر ورودی ای می باشد که در این مکان حریم ها و مکان های بیرون و درون به آرامی و ظرافت به هم تبدیل شوند. به نحوی که بدون وارد آوردن شوک، افراد بتوانند رفتارهای خود را متناسب با حال و هوای درون، متناسب با رویدادهای آن نمایند. لذا تبدیل پذیری جزو اولین ویژگی ها برای هر نوع ورودی، از ورودی شهر و محله تا بناهای خاص و خانه     می باشد.

از طرف دیگر حوزه های دو طرف ورودی در مکان ورودی با هم تلاقی یافته و تا حدی در دل هم نفوذ پیدا می کنند. طرح ورودی می بایستی به گونه ای باشد که این نفوذ پذیری را چه به صورت کالبدی و چه به صورت روانی بسته به شرایط دو عرصه به وجودآورد و احساس راه یافتن یکی در دیگری را در فرد ایجاد نماید. در واقع اتمام یک فضا و شروع شدن فضای دیگر را القاء نماید. (پاکزاد، 1391، ص4).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه