ارتباط به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-9- انواع داده‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

داده‌ها و مشاهدات متغیرهای موجود در یک مدل معمولاً در سه نوع مختلف می‌تواند وجود داشته باشد: داده‌های سری زمانی، داده‌های مقطع زمانی و داده‌های تلفیقی یا پنل.

داده‌های سری زمانی، مقادیر یک متغیر را در نقاط متوالی در زمان، اندازه گیری می‌ کند. این توالی  می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. داده‌های سری زمانی به گونه کلی موضوع کار «اقتصادسنجی کلان» می باشد که روش­های اقتصادسنجی را در سطح کلان مطالعه می‌ کند. در اقتصاد کلان عموما از سری زمانی های سالانه یا فصلی بهره گیری می گردد زیرا که جمع‌آوری اطلاعاتی مانند حسابهای ملی در فواصل کوتاه‌ تر با دشواری‌های زیادی همراه می باشد. اما در اقتصادسنجی مالی که داده‌ها در هر زمان به آسانی قابل گزارش هستند، بهره گیری از سری‌های زمانی ساعتی یا حتی دقیقه ای نیز امری غیرمعمول نیست. معمولاً از اندیس t برای داده‌های سری زمانی بهره گیری می‌ کنند.

داده‌های مقطع زمانی، مقادیر یک متغیر را در زمان معین و روی واحدهای متعدد اندازه گیری می کند. این واحدها می‌توانند افراد، خانوارها، واحدهای تولیدی، صنایع، مناطق گوناگون و حتی کشورهای مختلف باشند. مثلا می‌توان داده‌های درآمد و مصرف خانوارهای مختلف را در سال معینی جمع‌آوری نمود. معمولاً از اندیس i برای داده‌های مقطعی بهره گیری می‌ کنند.

داده‌های تلفیقی در واقع اظهار کننده داده‌های مقطعی در طی زمان هستند. پس حجم مشاهدات در داده‌های تلفیقی نسبتا زیاد می باشد.

در سالهای اخیر، کاربرد داده‌های تلفیقی در اقتصادسنجی افزایش بسیاری یافته ‌می باشد. معمولاً داده‌های تلفیقی و داده‌های مقطعی در اقتصادسنجی خرد به کار می طریقه که موضوع آن مطالعه روش‌های اقتصادسنجی در اقتصاد خرد می باشد. یکی از قابلیت های نرم افزار Eviews ترکیب داده‌های مقطعی و زمانی می باشد و می توان مدل رگرسیون با داده‌های ترکیبی را اجرا نمود. در پژوهش حاضر روش آماری بهره گیری شده به مقصود تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش رگرسیون چند متغیره با بهره گیری از  داده‌های ترکیبی می باشد. لذا نرم افزار بهره گیری شده نیز نرم افزار Eviews می باشد که قابلیت چنین تجزیه تحلیلی را دارا می باشد.

3-10-مدل داده‌های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل)

داده‌های ترکیبی به یک مجموعه از داده‌هایی گفته می گردد که بر اساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیر هایی مقطعی (N)، که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می شوند، در طول یک دوره زمانی مشخص(T) مورد مطالعه قرار گرفته باشند. در این صورت این N×T  داده آماری را داده‌های ترکیبی یا داده‌های مقطعی – سری زمانی می نامند. به این دلیل که داده‌های ترکیبی در برگیرنده هر دو جنبه داده‌های سری زمانی و داده‌های مقطعی می باشد، به کارگیری    مدل های تبیین دهنده آماری مناسبی که ویژگی های آن متغیر ها را توصیف کند، پیچیده تر از مدل های بهره گیری شده در داده‌های مقطعی و سری زمانی می باشد. در سال های اخیر از روش ترکیب داده‌های مقطعی و سری زمانی در تحقیقات کاربردی زیادی بهره گیری شده‌می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

ارتباط بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران.

1-5-2 اهداف علمی

سنجش به موقع بودن  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش تاثیر گذاری متغیر تعدیل گر فرصت رشد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-3 اهداف کاربردی

1- نتایج این پژوهش می‌تواند مورد بهره گیری گزارشگران مالی و دست اندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.

2- ضرورت انجام این پژوهش پیشبرد شرایط اقتصادی و شناخت بهتر شرایط موجود و کمک به فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری