ارتباط به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- خصوصیات‌کیفی‌اطلاعات‌‌[1]‌ مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خصوصیات‌ کیفی ‌به‌ خصوصیاتی‌اطلاق‌ می گردد که ‌موجب‌ می گردد اطلاعات ‌ارائه ‌شده‌ در صورت‌های ‌مالی ‌برای ‌بهره گیری‌کنندگان‌ در راستای‌ ارزیابی ‌وضعیت ‌مالی‌، عملکرد مالی ‌و انعطاف‌پذیری ‌مالی ‌واحد تجاری ‌مفید واقع‌ گردد. بعضی‌ خصوصیات ‌کیفی ‌به ‌محتوای ‌اطلاعات ‌مندرج‌ در صورتهای ‌مالی ‌و بعضی‌دیگر به‌ چگونگی‌ ارائـه ‌این ‌اطلاعات‌ مربوط ‌می گردد.

خصوصیات‌ کیفی ‌اصلی‌مرتبط ‌با محتوای ‌اطلاعات‌، «مربوط‌بودن»[2]‌ و «قابل‌اتکابودن»[3]‌ می باشد‌. هرگاه‌اطلاعات ‌مالی‌ مربوط ‌و قابل ‌اتکا نباشد، مفید نخواهد بود. اطلاعاتی‌ مربوط‌ تلقی ‌می گردد که‌ بر تصمیمات ‌اقتصادی ‌بهره گیری‌کنندگان‌ در ارزیابی ‌رویدادهای‌گذشته‌، حال‌ یا آینده ‌یا تائید یا تصحیح‌ ارزیابی‌های ‌گذشته ‌آنها مؤثر واقع ‌گردد.

2-3-1 کیفیت‌«اهمیت»[1]

اهمیت ‌یک‌کیفیت ‌آستانه‌ای‌می باشد‌. اهمیت ‌به ‌جای ‌اینکه‌ یک ‌خصوصیت ‌کیفی ‌اصلی‌لازم ‌برای ‌اطلاعات‌باشد یک ‌نقطه ‌انقطاع ‌می باشد ‌و بایستی قبل ‌از سایر خصوصیات ‌کیفی ‌اطلاعات ‌مورد توجه ‌قرار گیرد. اگر اطلاعات ‌با اهمیت ‌نباشد نیازی‌ به ‌مطالعه‌بیشتر آن ‌نیست‌.

اطلاعاتی ‌با اهمیت‌ می باشد‌ که ‌بتواند بر تصمیمات ‌اقتصادی ‌بهره گیری‌کنندگان‌ که بر مبنای‌ صورت‌های ‌مالی‌ اتخاذ می گردد، تأثیر گذارد. اگر اطلاعات‌، نادرست ارائـه ‌گردد یا حذف ‌گردد، اهمیت ‌ارائـه ‌نادرست ‌یا حذف ‌اطلاعات‌، به ‌اندازه‌ و ماهیت ‌قلم ‌مورد بحث‌ براساس ‌قضاوتی ‌که ‌در شرایط ‌مربوط ‌اعمال‌ می گردد، بستگی‌دارد. جنبه‌هایی ‌از ماهیت ‌که ‌بر قضاوت ‌در مورد اهمیت ‌یک ‌قلم‌ تأثیر می‌گذارد شامل ‌معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ به وجودآورنده آن ‌و نیز سرفصل‌های ‌خاص‌صورت‌های‌ مالی ‌و افشائیاتی‌می باشد که‌ تحت ‌تأثیر قرار گرفته‌می باشد‌. مواردی ‌که‌ بایستی مدنظر قرار گیرد شامل‌سایر عناصر صورت‌های‌ مالی در کلیت ‌آن‌ و دیگر اطلاعات ‌در دسترس ‌بهره گیری‌کنندگان‌می باشد‌که ‌بتواند بر ارزیابی‌آنها از صورت‌های‌ مالی ‌تأثیر گذارد. این‌ امر به‌گونه مثال ‌متضمن ‌ملاحظه‌ تأثیر آن‌ قلم ‌بر ارزیابی‌ روندهاست‌. در مورد دو یا چند قلم ‌مشابه‌، اهمیت‌ مجموع‌ و نیز تک‌تک ‌آنها بایستی مدنظر قرار گیرد.

2-3-2 مربوط‌بودن‌[2]

اطلاعاتی ‌مربوط‌ تلقی‌ می گردد که ‌برتصمیمات ‌اقتصادی ‌بهره گیری‌کنندگان‌ در ارزیابی‌ رویدادهای ‌گذشته‌، حال‌یا آینده ‌یا تائید یا تصحیح ‌ارزیابی‌های‌ گذشته ‌آنها مؤثر واقع ‌گردد.

2-3-3 ارزش‌پیش‌بینی‌کنندگی‌و تأییدکنندگی‌

«اطلاعات ‌مربوط»، یا دارای ‌ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و یا حائز ارزش ‌تأییدکنندگی‌ می باشد‌. تأثیر‌های ‌پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌ اطلاعات‌ به ‌هم‌ مربوط‌ می‌باشند. به‌ گونه مثال‌، اطلاعات‌ در مورد سطح ‌و ساختار فعلی‌داراییهای‌ واحد تجاری‌، برای ‌بهره گیری‌کنندگانی‌ که ‌کوشش‌ دارند توان ‌واحد تجاری ‌را در بهره گیری ‌از فرصتها و واکنش‌ به‌ شرایط ‌نامطلوب ‌پیش‌بینی‌ کنند، دارای ‌ارزش ‌می باشد‌. همین ‌اطلاعات‌ دارای ‌تأثیر ‌تأییدکنندگی ‌در مورد پیش‌بینی‌های‌ گذشته ‌مثلاً درمورد‌ ساختار واحد تجاری و ماحصل‌عملیات‌ می‌باشد.

اطلاعات‌ در مورد وضعیت ‌مالی‌و عملکرد مالی‌گذشته ‌اغلب‌برای‌پیش‌بینی‌وضعیت‌مالی‌و عملکرد مالی‌آتی‌و سایر موضوعات ‌مورد علاقه ‌مستقیم‌ بهره گیری‌کنندگان‌ از قبیل‌ پرداخت سود سهام‌و دستمزد، تغییرات‌در بهای‌ اوراق ‌بهادار و توانایی ‌واحد تجاری‌جهت ‌ایفای‌ تعهدات‌ خود در سر رسید، مورد بهره گیری‌قرار می‌گیرد. برای‌ اینکه ‌اطلاعات‌دارای ‌ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی ‌باشد نیازی‌ نیست‌ که ‌در قالب‌ یک ‌پیش‌بینی ‌صریح ‌ارائه ‌گردد. معهذا توان ‌پیش‌بینی ‌براساس ‌صورت‌های ‌مالی ‌تحت ‌تأثیر نحوه ‌نمایش ‌اطلاعات‌ در مورد معاملات‌ و سایر رویدادهای ‌گذشته ‌ارتقا می‌یابد. به ‌گونه مثال‌ هرگاه ‌اقلام ‌غیرمعمول‌، غیرعادی‌ و غیرتکراری ‌درآمد یا هزینه‌ جداگانه‌ افشا گردد، ارزش ‌پیش‌بینی‌کنندگی‌صورت‌های ‌عملکرد مالی‌افزایش‌می‌یابد.

2-3-4 انتخاب‌خاصه‌

برای ‌ارائه ‌اقلام‌ در صورت‌های‌ مالی ‌بایستی خاصه ‌قلم ‌مورد ارائه ‌انتخاب ‌گردد. صورت‌های ‌مالی ‌تنها می‌توانند آن‌ خاصه‌هایی‌ را ارائه ‌کند که ‌برحسب ‌واحد پول ‌قابل ‌اظهار ‌می باشد‌. چندین ‌خاصه ‌پولی هست که ‌می‌توان‌ در صورت‌های‌ مالی ‌ارائه ‌نمود از قبیل ‌بهای ‌تمام‌ شده ‌تاریخی‌، بهای ‌جایگزینی ‌یا خالص ‌ارزش‌ فروش‌.انتخاب ‌خاصه‌ای‌ که‌ قرار می باشد‌ در صورت‌های‌ مالی ‌گزارش‌ گردد بایستی مبتنی ‌بر مربوط ‌بودن‌ آن ‌به‌تصمیمات ‌اقتصادی ‌بهره گیری‌کنندگان‌ باشد. اطلاعات‌ در مورد سایر خاصه‌ها مانند‌ خاصه‌های غیرقابل ‌اظهار‌به‌ پول ‌از قبیل‌ مقادیر و سررسیدها را می‌توان‌ با تبیین ‌اقلام ‌در صورت‌های ‌مالی ‌یا یادداشت‌های‌ توضیحی ‌به ‌بهره گیری‌کننده‌ انتقال ‌داد.

[1]-Materiality

[2]-Relevance

[1]-Qualitative characteristics of information

[2]-Relevance

[3]-Reliability

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

ارتباط بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران.

1-5-2 اهداف علمی

سنجش به موقع بودن  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش تاثیر گذاری متغیر تعدیل گر فرصت رشد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-3 اهداف کاربردی

1- نتایج این پژوهش می‌تواند مورد بهره گیری گزارشگران مالی و دست اندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.

2- ضرورت انجام این پژوهش پیشبرد شرایط اقتصادی و شناخت بهتر شرایط موجود و کمک به فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری